18000.png

Wereldoorlog I en muziek

Vlaamse pianomuziek (1914-1918)

 

 

Door de eeuwen heen hebben componisten zich laten inspireren door oorlog en vrede, van batailles tot Te Deums, van Janequins chanson La Guerre over Sjostakovitsj’ Leningrad Symfonie tot Lennons ‘anti war anthem’ Give peace a chance.

De Eerste Wereldoorlog – de eerste ‘moderne’ oorlog – functionaliseerde muziek en werd daarbij geholpen door een efficiëntere distributie via internationaal vertakte muziekuitgeverijen en via een nieuw medium als de grammofoonplaat.

Naast de bloederige oorlog op de slagvelden werd er ook een muziekoorlog uitgevochten: muziek van de vijand werd verboden en met schlagers en hits leverden ook de Duitse, Angelsaksische en Franse muziekindustrieën slag om de culturele suprematie. De bladmuziek en de grammofoon maakten een snelle verspreiding van populaire liedjes mogelijk en leverden vele oorlogshits op. En misschien verrassend, het klassieke concertleven bleef op volle toeren draaien, zij het dat de meeste concerten een liefdadig doel hadden.

 

Muziek kon de soldaten aan het front troost en afleiding brengen. In de loopgraven zongen ze liederen, luisterden ze op slingergrammofoons naar platen en musiceerden ze op zelf geknutselde instrumenten. Tijdens de rustpauzes achter het front zorgde amusementsmuziek in herbergen en dansgelegenheden voor verstrooiing en ontspanning. En om de moraal hoog te houden, speelden militaire muziekkorpsen patriottische marsen. Maar er klonk ook klassieke muziek achter de frontlinie, dankzij concerten van beroemde virtuozen en professionele soldatenorkesten. Weg van de loopgraven en het kanongebulder kon muziek de ellende even doen vergeten.

 

In al zijn gruwel en wreedheid was de oorlog rechtlijnig: niemand werd ontzien. Net als dat van miljoenen anderen, raakte ook het leven van veel musici en componisten, aanstormende talenten en gevestigde namen, gebouleverseerd. Sommigen lieten zich meeslepen in het patriottisch enthousiasme van het begin van de oorlog en meldden zich als vrijwilliger, anderen werden tegen hun zin als frontsoldaat opgeroepen. Er waren ook componisten die, al dan niet door de omstandigheden gedwongen, op de vlucht sloegen en de oorlog in ballingschap doorbrachten, terwijl nog anderen er een politieke of ideologische boodschap op nahielden.

De ‘Groote Oorlog’ heeft veel nieuwe muziek gegenereerd, maar op het slagveld is ook muziek verloren gegaan. Componisten die misschien nog een meesterwerk in zich hadden, sneuvelden. Anderen raakten gewond, en allen keerden gedesillusioneerd van het front terug.

 

Deze eerste bundel met oorlogsmuziek verzamelt enkele pianowerken die Vlaamse componisten tijdens de oorlogsjaren schreven. Opmerkelijk is dat het kanongebulder en de oorlogsgruwel in deze eerder salonachtige muziek wel heel ver weg lijkt.

 

Jan Dewilde

 

Deze partituren werden gepubliceerd in samenwerking met het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (www.svm.be).

 

 

 

Der Erste Weltkrieg und die Musik

Flämische Pianomusik (1914-1918)

 

 

Seit jeher ließen sich Komponisten durch Krieg und Frieden inspirieren, von Batailles bis zu Te Deums, von Jannequins Chanson La Guerre über Schostakowitschs Leningrad Sinfonie bis zu Lennons ‚Anti War Anthem’ Give peace a chance.

Der Erste Weltkrieg – der erste ‚moderne’ Krieg – funktionalisierte Musik mit der Hilfe einer wirkungsvolleren Verbreitung durch international verflochtene Musikverlage und eines neuen Mediums, der Grammofonplatte.

Neben dem blutigen Kampf auf den Schlachtfeldern wurde auch ein musikalischer Streit ausgefochten: Musik des Feindes wurde verboten, und mit Schlagern und Hits führten die deutschen, angelsächsischen und französischen Musikindustrien ihren Krieg um die musikalische Vorherrschaft. Die Blattmusik und das Grammofon ermöglichten eine schnelle Verbreitung populärer Lieder und erbrachten viele Kriegshits. Und, vielleicht überraschend, auch das klassische Konzertleben lief weiterhin auf vollen Touren, wenn auch die meisten Konzerte im Zeichen der Wohltätigkeit standen.

 

Musik konnte den Soldaten an der Front Trost und Ablenkung bringen. In den Schützengräben sangen sie Lieder, hörten sie auf Kurbelgrammofons Platten und musizierten sie auf selbstgebastelten Instrumenten. In den Ruhepausen hinter der Front brachte leichte Musik in Kneipen und Tanzsälen Zerstreuung und Entspannung. Um die Moral zu stärken, spielten Militärkapellen patriotische Märsche. Aber hinter der Frontlinie erklang auch klassische Musik, bei Konzerten berühmter Virtuosen und professioneller Militärorchester. Fern der Schützengräben und des Kanonendonners konnte Musik das Elend für eine Weile vergessen lassen.

Mit seinem Grauen und der Grausamkeit war der Krieg für alle gleich, niemand wurde geschont. Ebenso wie das von Millionen anderen, wurde auch das Leben vieler Musiker und Komponisten, aufkeimender Talente und anerkannter Größen vom Krieg gezeichnet. Manche ließen sich von der patriotischen Begeisterung zu Beginn des Krieges mitreißen und meldeten sich als Freiwillige, andere wurden gegen ihren Willen als Frontsoldaten eingezogen. Es gab auch Komponisten, die flüchteten oder fliehen mussten, um das Kriegsende in der Verbannung abzuwarten, während noch andere für eine politische oder ideologische Botschaft eintraten.

Der Große Krieg brachte viel neue Musik hervor, auf dem Schlachtfeld ist jedoch auch Musik verloren gegangen. Komponisten, die vielleicht noch ein Meisterwerk in sich trugen, fielen. Andere wurden verwundet, und alle kehrten mit verlorenen Illusionen von der Front zurück.

 

Der erste Band mit Musik aus jener Zeit enthält einige Klavierwerke, die flämische Komponisten während der Kriegsjahre schrieben. Es fällt auf, dass der Kanonendonner und die Schrecken des Krieges von dieser salonähnlichen Musik doch sehr weit entfernt bleiben.

 

Jan Dewilde

(Übersetzung: Michael Scheck)

 

Diese Partitur wurde herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Studienzentrum für Flämische Musik (Studiecentrum voor Vlaamse Muziek - www.svm.be).

 

 

 

World War I and Music

Flemish Piano Music (1914-1918)

 

 

Throughout the centuries, composers have been inspired by war and peace, from battaglias to Te Deums, from Janequin’s chanson La Guerre to Shostakovitch’s Leningrad Symphony to Lennon’s ‘anti-war anthem’ Give peace a chance. The First World War – the first ‘modern’ war – functionalized music, and was able to do so thanks to more efficient distribution via international music publishers and thanks to a new medium, the gramophone record.

The war was not only fought on bloody battlefields, a musical war was going on as well: the music of the enemy was prohibited, and with schlager music and hits, the German, Anglo-Saxon and French music industries vied for cultural supremacy. Both sheet music and the gramophone allowed for the quick diffusion of popular songs and produced a lot of hit war songs. Although it might seem surprising, the classical concert life continued to prosper, the difference being that now most concerts served a charitable goal.

 

Music was a form of distraction and comfort for the soldiers at the front. In the trenches, they sang songs, listened to records on wind-up gramophones and played their homemade instruments. During the resting time, popular music was played in the taverns and dance halls to provide entertainment. To keep the morale up, military bands played patriotic marches. However, behind the frontline, classical music could be heard as well, thanks to concerts by famous virtuosos and professional army orchestras. Away from the trenches and the thundering cannons, music made it possible to briefly forget the misery.

 

In all its horror and cruelty the war was consistent: no one was spared. Just like those of millions of others, the lives of many musicians and composers, both emerging and established talents, were turned upside down. Some were carried away by the patriotic enthusiasm at the beginning of the war and reported as volunteers, others were called to serve at the front against their will. There were also composers who, sometimes forced by circumstances, fled the country and spent the war in exile, while still others had a political or ideological message.
The ‘Great War’ generated a great deal of new music, but at the same time a lot of music was lost on the battlefield. Many composers who otherwise might have written masterpieces, perished. Others were wounded, and all of them returned from the front disillusioned.

 

This first collection of war music assembles a few piano compositions written by Flemish composers during the war years. It is remarkable that the roaring cannons and the horror of the war seem so far away in this salon-like music.

 

Jan Dewilde

(translation: Jasmien Dewilde)

 

This score was published in cooperation with the Centre for Flemish Music (Studiecentrum voor Vlaamse Muziek,
www.svm.be).

Content

 

 

 

 

 

 

 

Émile SIROUX (Laken, 1884 - St. Joost ten Node, 1923),

1914. Marche commémorative

 

Émile SIROUX (Laken, 1884 - St. Joost ten Node, 1923)

La Bataille. Fantaisie descriptive

 

Hippolyte ACKERMANS (Laken, 1886 - Ukkel, 1965)

1914-1915. Grande Valse

 

Gerard NAUWELAERS (Lier, 1860 - Vilvoorde?, 1936?)

Marche des engagés volontaires

 

Edmond VAN SCHOOR (?-?)

Retour des tranchées. Marche

 

Gerard NAUWELAERS (Lier, 1860 - Vilvoorde?, 1936?)

Au Champ d’Honneur. Marche funèbre pour piano

 

Auguste EENHAES (Brussel?, ? - Brussel?, 1938)

Frères alliés. Recueil d’Hymnes nationaux

 

Paul WANTE (Gent, 1867 - Gent, 1930)

Après la Victoire! Marche militaire sur les airs nationaux et chansons populaires des pays alliés

 

Henri Van Gael (Brussel, 1846 - Parijs, 1917)

Joyeuse entrée. Marche, op. 71