Frank Agsteribbe

(Gent, 1968)

Paul Klee

(2013)

Frank Agsteribbe is een veelzijdig musicus die zich profileert als dirigent, klavierspeler en componist. Binnen al zijn activiteiten zoekt hij naar een directe expressie, plasticiteit en levendige kleurrijkheid, dit zowel in opera – als dirigent en continuospeler – als in barok- of hedendaagse muziek. Na zijn studies orgel aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen studeerde hij klavecimbel bij Jos Van Immerseel. Hij speelde bij La Petite Bande, Huelgas Ensemble en Anima Eterna, waarmee hij concerteerde in verschillende Europese landen, Mexico en China. Bij Collegium Vocale Gent werkte hij als gastdirigent. Agsteribbe is oprichter, klavecinist en dirigent van het Belgisch barokorkest B’Rock, en dirigent van het vocaal ensemble cantoLX in Luxemburg. Daarnaast assisteerde hij René Jacobs in de Munt en Andreas Spering op het festival van Aix-en-Provence. Hij dirigeerde het Nationaal Orkest van België, het Philharmonisch Orkest van Luxemburg, het Nationaal Orkest van Portugal en Concerto Köln.

Als componist kende Frank Agsteribbe belangrijke creaties en opnames in Brazilië en Berlijn (Konzerthaus en Deutsche Oper), en tijdens het Gaudeamus Festival in Amsterdam. Hij schreef voor muziektheater Transparant, het Vlaams Radio Orkest en tal van kamermuziekensembles. Sinds 1989 is Agsteribbe werkzaam als docent en projectleider aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.

Over Paul Klee schrijft de componist: ‘Deze compositie is oorspronkelijk voor een Weense pianoforte geschreven, als een van de werken die ik daarvoor in 2013 componeerde, nadat ik zelf een historisch instrument had kunnen aankopen. Ondanks het feit dat het vanuit de specifieke sonoriteit van die Weense pianoforte gedacht is, is een uitvoering op moderne piano ook perfect mogelijk.

De vormgeving van de partituur is geïnspireerd op het schilderij Schwebendes van Paul Klee (1930, 220; Zentrum Paul Klee, Bern). Het zwevende karakter van de muziek wordt gerealiseerd door de ritmiek in het begin- en einddeel niet helemaal vast te leggen: er wordt enkel een onderscheid gemaakt tussen korte, halflange en lange notenwaarden, waarbij de uitvoerder zelf de exacte duur bepaalt. Hierdoor ontstaat een vloeiend, vrij zwevend karakter.

De structuur van de compositie volgt het thema van het Musikalisches Opfer van J.S. Bach (weergegeven door middel van rode noten). Deze hoofdnoten worden gekleurd door telkens andere harmonieën, en de verschillende groepjes worden door brugjes met elkaar verbonden. Er ligt dus een zekere vrijheid in de compositie, maar de structuur wordt toch bepaald door het thema van Bach. (Klee was een groot liefhebber van de muziek van Bach.)

Dit werk werd geschreven naar aanleiding van de Klee-tentoonstelling in Augsburg, waar ik het werk gecreëerd heb op 28 november 2013. Op mijn website is mijn uitvoering van dit werk te beluisteren: www.frankagsteribbe.be/Listen.html.

Uitvoeringsduur: 4 tot 5 min

R : repeat, dus fragment herhalen

RRR : 3 maal herhalen.’

Deze partituur werd gepubliceerd in samenwerking met het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (www.svm.be).

Frank Agsteribbe

(Gent, 1968)

Paul Klee

(2013)

Frank Agsteribbe ist ein vielseitiger Musiker, der als Dirigent, Klavierspieler und Komponist arbeitet. In allem, was er unternimmt, strebt er nach unmittelbarem Ausdruck, Plastizität und lebendigem Farbenreichtum, sowohl in der Oper – als Dirigent und Continuospieler – wie auch in Barock- oder zeitgenössischer Musik. Nach seiner Ausbildung als Organist am Königlich Flämischen Konservatorium in Antwerpen studierte er Cembalo bei Jos Van Immerseel. Er spielte bei La Petite Bande, Huelgas Ensemble und Anima Eterna und konzertierte mit diesen Ensembles in mehreren europäischen Ländern, Mexico und China. Er ist der Gründer, Cembalist und Dirigent des belgischen Barockorchesters B’Rock. Er leitet ebenfalls das Vokalensemble cantoLX in Luxemburg und war auch als Gastdirigent beim Collegium Vocale Gent tätig. Ferner assistierte er René Jacobs an der Brüsseler Oper und Andreas Spering beim Festival von Aix-en-Provence. Er dirigierte das belgische Nationalorchester, die Philharmonie von Luxemburg, das portugiesische Nationalorchester und Concerto Köln. Wichtige Uraufführungen seiner Werke und Aufnahmen fanden in Brasilien, Berlin (Konzerthaus und Deutsche Oper) und während des Gaudeamus Festival in Amsterdam statt. Seit 1989 ist Agsteribbe als Dozent und Projektleiter am Königlichen Konservatorium von Antwerpen tätig.

Über Paul Klee schreibt der Komponist: “Diese Komposition ist ursprünglich für ein Wiener Pianoforte geschrieben, als eines der Werke, die ich 2013 für das Instrument komponierte, nachdem ich mir selbst ein historisches Instrument angeschafft hatte. Ungeachtet der Tatsache, dass das Stück von dem typischen Klang des Wiener Pianofortes aus entworfen wurde, ist auch die Ausführung auf einem modernen Klavier absolut möglich.

Die Formgebung der Partitur wurde vom Gemälde Schwebendes von Paul Klee (1930, 220; Zentrum Paul Klee, Bern) eingegeben. Der schwebende Charakter der Musik entsteht dadurch, dass die Rhythmik im Anfangs- und Schlussteil nicht ganz festgelegt ist: dort wird allein ein Unterschied zwischen kurzen, halblangen und langen Notenwerten gemacht, wobei der Ausführende selbständig über die genaue Dauer entscheidet. Hieraus ergibt sich der fließende, frei schwebende Charakter.

Die Struktur der Komposition fußt auf dem Thema des Musikalischen Opfers von J.S. Bach (wiedergegeben in roten Noten). Diese Hauptnoten werden mit jeweils anderen Harmonien eingefärbt, und die verschiedenen Grüppchen werden durch kleine Brücken miteinander verbunden. Eine gewisse Freiheit gehört also zu dieser Komposition, dennoch wird die Struktur von Bachs Thema bestimmt. (Klee war ein großer Bachliebhaber.)

Dieses Werk wurde gelegentlich der Klee-Ausstellung in Augsburg geschrieben, wo ich am 28. November 2013 die Uraufführung selbst gespielt habe. Auf meiner Webseite ist meine Aufführung des Werke zu hören: www.frankagsteribbe.be/Listen.html.

Aufführungsdauer: 4 bis 5 Minuten

R : repeat, also Fragment wiederholen

RRR : dreimal wiederholen.”

(Übersetzung: Michael Scheck)

Diese Partitur wurde herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Studienzentrum für Flämische Musik (Studiecentrum voor Vlaamse Muziek - www.svm.be).

Frank Agsteribbe

(Gent, 1968)

Paul Klee

(2013)

Frank Agsteribbe is a versatile musician as well as a conductor, keyboard player and composer. In all these activities, he strives for direct expression, plasticity and lively colourfulness, both in opera – as a conductor and continuo player - and in baroque or contemporary music. After his organ studies at the Royal Flemish Conservatory of Music in Antwerp, he studied harpsichord with Jos Van Immerseel. He played with La Petite Bande, Huelgas Ensemble and Anima Eterna, performing in different European countries, Mexico and China. He is the founder, harpsichordist and conductor of the Belgian baroque orchestra BRock. He is also the conductor of the vocal ensemble cantoLX in Luxembourg and he used to work as a guest conductor for Collegium Vocale in Ghent. Furthermore, he assisted René Jacobs in La Monnaie and Andreas Spering at the festival of Aix-en-Provence. He conducted the National Orchestra of Belgium, the Luxembourg Philharmonic Orchestra, the National Orchestra of Portugal and Concerto Köln.

As a composer, he made important creations and recordings in Brasil, Berlin (Konzerthaus and Deutsche Oper) and during the Gaudeamus Festival in Amsterdam. He wrote for the music theatre Transparant, the Flemish Radio Orchestra and many chamber music ensembles. Since 1989, Agsteribbe works as a teacher and project leader at the Royal Conservatory of Antwerp.

The composer writes the following about Paul Klee: ‘This composition was originally written for a Viennese fortepiano, as one of the works that I composed for this historical instrument in 2013, after having bought one myself. Despite the fact that the composition was created with the specific sonority of the Viennese fortepiano in mind, an execution on a modern piano is perfectly possible.

The look of the sheet music is inspired by Paul Klee’s painting ‘Schwebendes’ (1930, 220; Zentrum Paul Klee, Bern). The floating character of the music is created by not entirely defining the rhythmicity in the beginning and in the end: the only distinction is the one between short, medium and long note values. The performer is free to define the exact duration of these notes, which creates a smooth, relatively floating character.

The structure of the composition follows the theme of J.S. Bach’s Musikalisches Opfer (represented by red notes). Each time, these main notes are brought to live with a different harmony and the various groups are united by little bridges. Therefore, the composition contains a certain freedom, but the structure is still determined by the Bach-theme. (Klee greatly admired Bach.)

This work was written in occasion of the Klee exposition in Augsburg, where I composed it on 28 November 2013. The recording of my performance of this piece can be found on my website: www.frankagsteribbe.be/Listen.html.

Length: 4 to 5 minutes

R : repeat

RRR: repeat three times’

This score was published in cooperation with the Centre for Flemish Music (Studiecentrum voor Vlaamse Muziek - www.svm.be).