Joseph-Hector Fiocco

(Brussel, 1703-1741)


Missa Sanctae Caecilia

(1732)


Componist – leven en werk


Pietro Antonio Fiocco (vader van Joseph-Hector) werd in 1654 te Venetië geboren. Rond 1680 kwam hij naar Amsterdam en na een verblijf in Hannover vestigde hij zich definitief in Brussel, waar hij op 22 oktober 1682 huwde met Jeanne de Laetere. Ze kregen vier kinderen; het tweede, Jean-Joseph, werd later ook een bekend musicus. Nadat Pietro Antonio Fiocco’s eerste vrouw was gestorven, hertrouwde hij met Francisca Deudon. Het is uit dit huwelijk dat Joseph-Hector Fiocco werd geboren.


Joseph-Hector werd geboren in Brussel op 20 januari 1703 als achtste zoon van Pietro Antonio Fiocco (1654-1714) en als halfbroer van Jean-Joseph (1686-1746). In 1725 wordt Joseph-Hector als violist vermeld aan de hertogelijke kapel in Brussel. Hij was er vice-kapelmeester onder impuls van zijn halfbroer, waarschijnlijk tussen 1728 en 1731. In 1731 vestigt hij zich met zijn vrouw Maria Dujardin in Antwerpen. Van 1731 tot 1737 was hij zangmeester aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Antwerpen. Op 16 maart 1737 neemt hij aan de Antwerpse kathedraal ontslag om – als opvolger van Petrus Hercules Bréhy – zangmeester te worden aan de kapittelkerk van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel, tot aan zijn dood in 1741. Hij was werkzaam als componist, organist, klavecinist, violist, instrumentenbouwer en onderrichtte tevens Grieks en Latijn.


Van Joseph-Hector Fiocco zijn er 28 werken bewaard in de Brusselse conservatorium-bibliotheek.1 Hieronder bevinden zich 22 motetten, allemaal in kopiistenhandschriften. In de Koninklijke Bibliotheek zijn 4 motetten voorhanden. Of hieronder autografen zijn, is niet met zekerheid bekend. Het eerder verloren gewaande Sacra trophaea werd herontdekt.2 Het motet Tantum ergo, toegeschreven aan “Hector Fiocco”, bevindt zich in een tot voor kort onbekend verzamelhandschrift van Charles Joseph Van Helmont dat sinds 1992 in Brussel berust.3 De Sint-Maartenskerk in Kortrijk bezit minstens één motet van Fiocco; bij een tweede motet met de titel Laudate Dominum staat het auteurschap niet onbetwistbaar vast. Bovendien zijn beide werken onvolledig. Twee motetten zijn ook terug te vinden in de Bibliothèque Nationale van Parijs; deze vormen echter geen onbekend


image

1 Geïnventariseerd onder nummers B Bc 33 780 t/m 33 806 en een apart nummer 33 823.

2 Sacra trophaea, B Br Mus Ms 1428. In de basisstudie van Christiane Stellfeld werd dit motet vermeld onder de verdwenen werken. Zie Les Fiocco: une Famille de Musiciens belges aux XVIIe et XVIIIe Siècles / Christiane

Stellfeld in Koninklijke Belgische Academie : Klasse der Schone Kunsten : Verhandelingen : Tweede reeks : Boek VII, 4, Brussel: Koninklijke Belgische Academie, 1941, p. 97. Tevens bleef nr. 6 Confitebor tibi niet alleen bewaard in Parijs, maar ook in B Bc onder inventarisnummer 33 788. Zie verder Tantum ergo (B Br Mus Ms 2982), Festiva lux (B Br Mus Ms 1399) en Tandem fulget (B Br Mus Ms 1631). Dit als aanvulling op de oeuvrecatalogus door Stellfeld. Het auteurschap van een vijfstemmig motet Laudate Dominum (B K St M muziek 154) blijft problematisch. Zoals op de RISM-cd-rom wordt aangegeven, volgt de auteursvermelding Joseph Hector Fiocco énkel bij een tweede motet Homo quidam, dat in hetzelfde verzamelhandschrift is opgenomen. Voor deze aanvullingen op Fiocco’s oeuvrecatalogus door Christiane Stellfeld zie ook: introductie tot de partituuruitgave van Fiocco’s Beatus vir door Sabine Goethals (1999).

3 Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Mus. Ms 2982, fol. 336-341. Gedateerd handschrift. Zie hierover het door Gilbert Huybens gedeponeerde manuscript: tijdschrift Musica Antiqua, jrg. 10/1 (februari 1993), p. 24-25.

repertoire. Verder blijven minstens zes motetten spoorloos. Fiocco schreef ook minstens negen miscomposities, waarvan missen voor de heilige Cecilia en één Requiemmis, beide uit zijn Antwerpse periode. Ze worden nu bewaard in de Bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen. De drie Lamentaties voor de Goede Week zijn prachtige werken waarvoor François Couperins Leçons des ténèbres (1714) als voorbeeld stonden. Op zijn beurt zou Fiocco’s werk model hebben gestaan voor de Leçons des ténèbres van Michel Corrette (1709-1795). Fiocco schreef in zijn jonge jaren ook wereldlijke muziek; van de instrumentale muziek is er onder andere de druk Pièces de clavecin uit 1730-1731; dit werk verscheen te Brussel bij Jean Laurent Krafft.4


Jan Bernard Vanden Boom (1688-1769), kanunnik aan de Brusselse hoofdkerk, stelde wellicht als eerste een thematische catalogus op van het oeuvre van Joseph Hector Fiocco; hij had een lijst van de werken van Fiocco die hij in zijn bezit had.5 Kanunnik Vanden Boom werd op 8 september 1736 verkozen als opvolger van cantor Jacob Albert Knopf, en ontpopte zich al snel tot een waar mecenas van het muziekleven in de Brusselse hoofdkerk, “vooral nadat Fiocco in functie was getreden [als zangmeester] en de Italiaanse muziekstijl had ingevoerd.”6 Kanunnik Vanden Boom lag ook aan de basis van wat nu het Fonds Sint-Goedele heet. Blijkbaar stelde hij enkel voor het werk van Joseph- Hector Fiocco een thematische catalogus op; hierbij had hij hulp van Charles Joseph Van Helmont (1715-1790) die Fiocco in 1741 opvolgde. Vermoedelijk werd deze lijst gemaakt tijdens het decennium volgend op de dood van Fiocco.


Bron en geraadpleegd exemplaar


De partituur van de Missa Sanctae Caeciliae van Joseph-Hector Fiocco die voor deze transcriptie werd gebruikt, wordt als handschrift bewaard in de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (AP Hogeschool Antwerpen, Departement dramatische kunst, muziek en dans). Het manuscript, dat nog steeds in goede staat verkeert, bestaat uit twee partituren en zeventien partijen (stemboeken) en heeft volgend plaatskenmerk: AP-KC: MM-KA-FIOCC-missasa-19. Oorspronkelijk is het handschrift afkomstig uit het Kathedraalarchief van Antwerpen. Het is niet duidelijk of het gaat om de autograaf, dan wel om een afschrift.


De Missa Sanctae Caeciliae van Joseph Hector Fiocco bestaat uit drie grote ordinariumdelen: Kyrie, Gloria en Credo. De twee partituurboeken (overzichtspartituren) omvatten het volledige werk: de eerste partituur heeft als inhoud het Kyrie en Gloria, de tweede partituur bevat het Credo. Op de zeventien afzonderlijke stemboeken wordt telkens de titel en de desbetreffende partij vermeld.


Het volledige materiaal is als volgt samengesteld:


Gebruikte afkortingen

image


Voorpagina van de Missa Sanctae Caeciliae van Joseph-Hector Fiocco (Partitura – Kyrie en Gloria)

Tekst


Bij de vertaling van de tekst werd gestreefd naar een zo getrouw mogelijke omzetting van de originele tekst waarin het Nederlandse taaleigen zo weinig mogelijk geweld wordt aangedaan. Voor een goed begrip van de tekst en de muziek is een quasi woord-voor-woord-vertaling van essentieel belang.Kyrie

Kyrie eleyson

Heer ontferm U over ons

Christe eleyson

Christus ontferm U over ons

Kyrie eleyson

Heer ontferm U over onsGloria

Gloria in excelsis deo, et in terra pax

hominibus bonae voluntatis.

Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde

voor de mensen van goede wil.

Laudamus te, benedicamus te, adoramus te, glorificamus te.

Wij loven U, wij zegenen U,

wij aanbidden U, wij verheerlijken U.

Gratias agimus tibi

propter magnam gloriam tuam,

Wij brengen U hulde

om Uw grote heerlijkheid,

Domine deus, rex caelestis,

deus, pater omnipotens, domine fili unigenite, Jesu Christe.

Domine deus, agnus dei, filius patris.

Heer God, hemelse Koning,

God almachtige Vader, Heer eniggeboren Zoon, Jezus Christus. Heer Gods, Lam Gods,

zoon van de Vader.

Qui tollis peccata mundi miserere nobis,

suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram patris, miserere nobis.

Gij die de zonden van de wereld wegneemt ontferm U over ons,

ontvang onze smeekbede.

Die zetelt aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.

Quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus,

tu solus altissimus, Jesu Christe.

Want Gij alleen zijt heilig, Gij alleen de Heer,

Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus.

Cum sancto spiritu in gloria dei patris. Amen.

Met de Heilige Geest

in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.Credo

Credo in unum deum,

Ik geloof in één God,

patrem omnipotentem,

de almachtige Vader,

factorem caeli et terrae,

Schepper van hemel en aarde,

visibilium omnium

van alle zichtbare

et invisibilium.

en onzichtbare dingen.

Et in unum dominum, Jesum Christum, filium dei unigenitum.

En in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God.

Et ex patre natum ante omnia saecula.

En uit de Vader geboren vóór alle eeuwen.

Deum de deo, lumen de lumine, deum verum de deo vero,


genitum non factum, consubstantialem patri,

per quem omnia facta sunt.

God van God, Licht van Licht, ware God van de ware God,


geboren, niet gemaakt,

in wezen één met de Vader, door Wie alles gemaakt is.

Qui propter nos homines

et propter nostram salutem descendit de caelis.

Die om ons, mensen, en om onze zaligheid

uit de hemel is nedergedaald.

Et incarnatus est de spiritu sancto ex Maria virgine,

et homo factus est.

En vlees werd door de Heilige Geest uit de maagd Maria,

en mens geworden is.

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,

passus et sepultus est.

Hij werd ook voor ons gekruisigd, onder Pontius Pilatus,

leed Hij en werd Hij begraven.

Et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelum,

sedet ad dexteram patris

et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos,

cujus regni non erit finis.

En de derde dag verrees Hij volgens de Schriften,

en Hij klom op ten hemel,

zit aan de rechterhand van de Vader

en Hij zal met heerlijkheid wederkomen om levenden en doden te oordelen,

Hij, wiens rijk geen einde zal hebben.

Et in spiritum sanctum, dominum et vivificantem,

qui ex patre filioque procedit.

En in de Heilige Geest, de Heer en Levengever,

die voortkomt uit de Vader en de Zoon.

Qui cum patre et filio

simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas,

et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam.

Confiteor unum baptisma

in remissionem peccatorum,

et expect resurrectionem mortuorum

Die te samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,

die sprak door de Profeten, en in één heilige, katholieke en apostolische kerk.

Ik belijd één doopsel

tot vergiffenis van de zonden,

en ik verwacht de verrijzenis van de doden

Et vitam venture saeculi. Amen.

En het leven van de toekomstige eeuwen. Amen.

image

Titelpagina van het Organo-stemboek van J.-H. Fiocco’s Missa Sanctae Caeciliae:


MISSA

MIS

MISSA

MISSanctae Caeciliae

Sint Cecilia

Sanctae Caeciliae

Sint CeciliaDedicata

Admod R: Ris Praenobilibus AC

Amplis D: D: Decano & Cap̃lo

Opgedragen

Aan de Zeer Edele Heiligheden EN

Hooggeëerde Decaan & het Kapittel

Dedicata

Admod R: Ris Praenobilibus AC

Amplis D: D: Decano & Cap̃lo

Opgedragen

Aan de Zeer Edele Heiligheden EN

Hooggeëerde Decaan & het KapittelCathed: Ecclę, Anver̃ Van de Kathedraalkerk te Antwerpen

Cathed: Ecclę, Anver̃ Van de Kathedraalkerk te Antwerpen


â 5 Voc:̃ & 5 Instr:̃ cum Rip:s

voor 5 stemmen & 5 instrumenten met ripieno

â 5 Voc:̃ & 5 Instr:̃ cum Rip:s

voor 5 stemmen & 5 instrumenten met ripieno


Auctore

Auteur

Auctore

AuteurJosepho Hectore

Fiocco

Joseph Hector

Fiocco

Josepho Hectore

Fiocco

Joseph Hector

FioccoPhonasco Praefatae

Vestrae Cath Eccliãe

B. M: V. Antverpiae

Zangmeester van voormelde

Katholieke Kerk Van de H.M.M.

Van Antwerpen

Phonasco Praefatae

Vestrae Cath Eccliãe

B. M: V. Antverpiae

Zangmeester van voormelde

Katholieke Kerk Van de H.M.M.

Van Antwerpen

Opdracht uit het Organo-stemboek van J.-H. Fiocco’s Missa Sanctae Caeciliae:


image

A Messeigneurs, Messeigneurs, Les tres Nobles et tres Venerables Doijen Chanoines, et Chapitre De L’Eglise Cathedrale


J’ai L’Lonneur de Vous Presenter la nouvelle Messe, que j’ai composée pour la Fête de sainte Cecile. cet ouvrage Vous appartient, Messeig̃s par justice et par reconnoissance, Vous aiméz la Musique, et Vous en Connoissez toutes les beautez: quells iuges plus Eclairez auroije

pu choisir, quand meme j’aurois été libre dans mon choix; elle a été faite chez Vous Messeigneurs, c’est le fruit du Loisir que vos Bontez genereuses m’accordent, il étoit donc a Vous, et il ne devoit être mis au jour, que souz les Auspices de Votre Nom.

Quelqu’en soit le merite, Je suis assuré du suffrage des Connoisseurs, s’il a le Bonheur de Vous plaire, et c’est Messeigneurs, souz cette Glorieuse Protection que je ferai

tous mes Efforts pour travailler dans la suite a d’autres ouvrages spirituelles, qui meritent L’honneur de Vôtre Approbation. Jai celui d’étre avec le Zele le plus respectueuz et L’attachement le plus reconnoissant


Messeigneurs


Votre treshumble

et tres obeissant serviteur et suiet


Joseph Hector Fiocco


29. 9brẽ 1732

Aan Mijne Heren, Mijne Heren, De zeer Edele en zeer Eerbiedwaardige Deken, Kanunniken en Kapittel van de Kathedraalkerk


Ik heb de eer U de nieuwe Mis aan te bieden die ik gecomponeerd heb voor het feest van Sint Caecilia. Dit werk behoort U toe, Mijne Heren, met recht en uit dankbaarheid. U houdt van Muziek en U kent er alle mooie kanten van: welke meer verlichte rechter zou ik hebben kunnen kiezen, hoewel ik vrij was in mijn keuze; ze is gecomponeerd bij U Mijne Heren, ze is de vrucht van de vrije tijd

die Uw edelmoedige Goedheid mij verleent; ze behoort dus U toe, en mag slechts uitgegeven worden onder de Auspiciën van Uw Naam.

Wat ook de verdienste ervan is, ik ben verzekerd van de stem van de Kenners, als het werk het geluk heeft U te behagen; het is dus, Mijne Heren, onder deze Roemrijke Bescherming dat ik mijn uiterste best zal doen om daaropvolgend aan verdere geestelijke stukken te werken, die recht hebben op de eer van Uw Goedkeuring. Ik verblijf met de meest eerbiedige toewijding en de meest erkentelijke genegenheid.

Mijne Heren,


Uw zeer nederige

en zeer onderdanige dienaar en onderdaan


Joseph Hector Fiocco


29 november

1732

Dankwoord


Ik dank de heer Jan Dewilde, bibliothecaris van de bibliotheek van de AP Hogeschool, Antwerpen (Koninklijk Conservatorium te Antwerpen), voor het ter beschikking stellen van de originele documenten alsook voor het bezorgen van de cd-rom-reproducties van het manuscript.

Een woord van dank richt ik tevens aan mevr. Caroline Courtois voor de vertalingen van de teksten. Ook dank ik de heer Ivan Leire, wiens transcriptie als vergelijkingsmateriaal kon aangewend worden.


Bibliografie, bronnenvermelding


Manuscript van de Missa Sanctae Caeciliae van Joseph-Hector Fiocco (2 partituren en 17 partijen) in: Bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen – AP Hogeschool Antwerpen, Departement dramatische kunst, muziek en dans.


Kapittelakten (12-13) en rekeningen kerkfabriek (28-29). Transcriptie van de mis van Fiocco gemaakt door Ivan Leire.

P. De Ridder, De kapittelkerk van Sint-Michiel en Sint-Goedele (1047-1797) / Paul De Ridder in Muziekhandschriften van Sint-Goedele: tentoonstelling georganiseerd door de Koninklijke Bibliotheek Afdeling Muziek van 7 februari tot 4 maart 1997, Brussel: Koninklijke Bibliotheek van België, 1997, p. 25.


E. Schreurs, Het muziekleven in de Antwerpse kathedraal in het tweede kwart van de achttiende eeuw, meer bepaald het fragment: Josephus-Hector Fiocco en zijn Missa Sanctae Caeciliae, een tekstbijlage bij Feest in de kathedraal (Celebrations at Antwerp Cathedral) Davidsfonds/Eufoda 1173 (1992).


G. Spiessens, Muziekleven en muzikanten te Antwerpen. 1700-1750, in Jaarboek van het Vlaams centrum voor oude muziek, 1, Peer, 1985.


C. Stellfeld, Les Fiocco. Une famille de musiciens belges aux XVIIe et XVIII siècles, Brussel, 1949.


   1. Timmers, Christelijke symboliek en iconografie. De Haan, Weesp 1985; vijfde druk.


    Gerardus De Swerts


    De uitgave van deze partituur kadert in het onderzoeksproject Koninklijk Conservatorium Antwerpen De negentiende-eeuwse muziekcollectie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen.


    Voor het orkestmateriaal, gelieve u te wenden tot de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen. Deze partituur werd gepubliceerd in samenwerking met het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (www.svm.be).

    image


    Voorpagina van de Missa Sanctae Caeciliae (1732) van Joseph-Hector Fiocco (Partitura – Credo)


    Missa Sanctae Caeciliae – Joseph-Hector Fiocco

    Partijverdeling – Inhoud van de stemboeken


    1. Kyrie


     [1.] Kyrie

     [2.] Christe

     [1.] [Kyrie]


     Bemerkingen


     Originele sleutels

     Partitura

     x

     x

     x

     “Kyrie” en “Gloria” in eerste partituur

     Violino primo [A]

     x

     x

     x

     G2

     Violino primo [B]

     x

     x

     x

     G2

     Violino secundo [A]

     x

     x

     x

     G2

     Violino secundo [B]

     x

     x

     x

     G2

     Violino terzo

     x

     x

     C1

     Alto viola

     x

     x

     x

     C3

     Basso viola

     x

     x

     x

     F4

     Violoncello

     x

     x

     x

     F4, C4

     Organo

     x

     x

     x

     F4, C3, C4

     Canto primo

     x

     x

     x

     “Christe”: Solo Canto primo

     C1

     Canto secundo

     x

     x

     C1

     Alto primo [A]

     x

     x

     C3

     Alto secundo [B]

     x

     x

     C3

     Tenore primo [A]

     x

     x

     C4

     Tenore secundo [B]

     x

     x

     C4

     Basso primo [A]

     x

     x

     F4

     Basso secundo [B]

     x

     x

     F4


    2. Gloria


     [1.] Gloria in excelsis

     [2.] Laudamus te

     [3.] Gratias agimus

     [4.] Domine Deus

     [5.] Qui tollis

     [6.] Quoniam

     [7.] Cum sancto spiritu


     Bemerkingen


     Originele sleutels

     Partitura

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     “Kyrie” en “Gloria” in eerste partituur

     Violino primo [A]

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     G2

     Violino primo [B]

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     G2

     Violino secundo [A]

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     G2

     Violino secundo [B]

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     G2

     Violino terzo

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     C1

     Alto viola

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     C3

     Basso viola

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     F4, C4

     Violoncello

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     F4, C4

     Organo

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     F4, C1, C3, C4

     Canto primo

     x

     x

     x

     x

     x

     “Laudamus te”: Solo Canto primo + secundo

     C1

     Canto secundo

     x

     x

     x

     x

     x

     “Laudamus te”: Solo Canto primo + secundo

     C1

     Alto primo [A]

     x

     x

     x

     x

     C3

     Alto secundo [B]

     x

     x

     x

     x

     C3

     Tenore primo [A]

     x

     x

     x

     x

     x

     “Quoniam”: Solo Tenore primo

     C4

     Tenore secundo [B]

     x

     x

     x

     x

     C4

     Basso primo [A]

     x

     x

     x

     x

     x

     “Domine Deus” Solo Basso primo

     F4

     Basso secundo [B]

     x

     x

     x

     x

     F4

     image

    3. Credo


[1.] Credo in unum Deum

[2.] Et in unum Dominum

[3.] Et ex patre natum

[4.a.] Deum de Deo


[4.b.] Genitum non factum

[5.] Qui propter

[6.] Et incarnatus est

[7.] Crucifixus etiam

[8.] Et resurrexit

[9.] Et in spiritum sanctum

[10.] Qui cum patre et filio

[11.] Et vitam venturi


Bemerkingen


Originele sleutels

Partitura

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

“Credo” in tweede partituur

Violino primo [A]

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

G2

Violino primo [B]

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

G2

Violino secundo [A]

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

G2

Violino secundo [B]

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

G2

Violino terzo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

G2

Alto viola

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

C3

Basso viola

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F4

Violoncello

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F4, C1, C4

Organo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F4, C1, C3, C4

Canto primo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

“Et in unum Dominum”: Solo Canto primo “Et in spiritum sanctum” Solo Canto primo “Crucifixus etiam”: Solo Canto primo + secundo

C1

Canto secundo

x

x

x

x

x

x

x

x

“Crucifixus etiam”: Solo Canto primo + secundo

C1

Alto primo [A]

x

x

x

x

x

x

x

x

“Deum de Deo”: Solo Alto primo

C3

Alto secundo [B]

x

x

x

x

x

x

x

C3

Tenore primo [A]

x

x

x

x

x

x

x

C4

Tenore secundo [B]

x

x

x

x

x

x

x

C4

Basso primo [A]

x

x

x

x

x

x

x

x

Deum de Deo: “Genitum non factum”: Solo Basso primo

F4

Basso secundo [B]

x

x

x

x

x

x

x

F4

image


Joseph-Hector Fiocco Missa Sanctae Caeliliae 1732

Kenmerken en eigenschappen


Toonaard

Maat

Aantal maten

Tempo / karakteraanduiding

Bezetting

Instrumentale inleiding

KYRIE

[1.] Kyrie

A

61

Chorus à 5

Instr. inleiding: Symphonia

[2.] Christe

fis

49

Canto primo solo

[3.] [Kyrie]

[A]

[ ]

[47] (= zonder Symphonia)

[Chorus à 5]

GLORIA

[1.] Gloria in excelsis

A

3/4

126

Chorus à 5

Instr. inleiding

[2.] Laudamus te

A

C [ ]

34

Andante

Canto primo & Canto secundo solo

Instr. inleiding: Ritornello

[3.] Gratias agimus

fis

3/2

37

Chorus à 5

[4.] Domine Deus

D

60

Allegro e forte

Basso primo solo

Instr. inleiding

[5.] Qui tollis

D

3/4

94

Chorus à 5

Instr. inleiding

[6.] Quoniam

A

42

Tenore primo solo

Instr. inleiding

[7.] Cum sancto spiritu

A

2/2

76

Chorus à 5

CREDO

[1.] Credo in unum Deum

A

3/4

82

Chorus à 5

[2.] Et in unum Dominum

fis

C

38

Largo

Canto primo solo

Instr. inleiding

[3.] Et ex patre natum

A

45

Chorus à 5[4.a.] Deum de Deo

A

3/4

94

Alto primo solo [maten 1 t/m 77 (94)]

Instr. inleiding

[4.b.] Genitum non factum

A

3/4

45

Basso primo solo [maten 78 (95)

t/m 122 (139)]

Instr. inleiding

[5.] Qui propter

fis

6/4

39

Chorus à 5

[6.] Et incarnatus est

A

C

9

Chorus à 5

[7.] Crucifixus etiam

a

3/4

54

Largo

Canto primo & Canto secundo solo

Instr. inleiding

[8.] Et resurrexit

A

3/4

113

Allegro

Chorus à 5

Instr. inleiding

[9.] Et in spiritum sanctum

A

2/2

82

Canto primo solo

Instr. inleiding

[10.] Qui cum patre et filio

fis

3/4

71

Chorus à 5

[11.] Et vitam venturi

A

2/2

76

Chorus à 5

Joseph-Hector Fiocco

(Brussels,1703-1741)


Missa Sanctae Caecilia

(1732)


Composer – life and work


Pietro Antonio Fiocco (the father of Joseph-Hector) was born in Venice in 1654. Around 1680 he relocated to Amsterdam, and after a spell in Hannover he settled down forever in Brussels, where he married Jeanne de Laetere on 22 October 1682. This union resulted in four children; the second one, Jean-Joseph, later became a famous musician. After the death of Pietro Antonio Fiocco's first wife, he contracted a second marriage with Francisca Deudon. Joseph-Hector Fiocco stems from this marriage.


Joseph-Hector was born in Brussels on 20 January 1703 as the eighth son of Pietro Antonio Fiocco (1654-1714) and as half-brother of Jean-Joseph (1686-1746). In 1725 Joseph-Hector was registered as a violinist at the orchestra of the duke in Brussels. He served as vice-Kapellmeister, pushed by his half-brother, probably between 1728 and 1731. In 1731 he settles down in Antwerp with his wife Maria Dujardin. From 1731 to 1737 he served as choral conductor of Our Lady's Church in Antwerp. On 16 March 1737 he resigned at Antwerp Cathedral with a view to succeeding Petrus Hercules Bréhy as choral conductor at the collegiate church of St Michael's and St Gudule's in Brussels, until his death in 1741. His activities ranged across a wide gamut: he was a composer, organist, harpsichordist, violinist, instrument builder, while concurrently teaching Greek and Latin.


Of Fiocco's oeuvre 28 works are preserved in the library of the Brussels conservatory,1 among them 22 motets, all of them in manuscripts by copyists. The Royal Library holds 4 motets. Whether there are autographs among them, has not yet been firmly established. Sacra trophaea,2 formerly believed to be lost, has been rediscovered. The motet Tantum ergo, attributed to "Hector Fiocco", is included in a hand-written collection of Charles Joseph Van Helmont that was unknown until recently, and has been preserved in Brussels since 1992.3 St Martin's church in Kortrijk (Courtrai) possesses at least one motet by Fiocco; of a second motet entitled Laudate Dominum the authorship has not been


image

1 Listed under the numbers B Bc 33 780 through 33 806, and a separate number 33 823.

2 Sacra trophaea, B Br Mus Ms 1428. In Christiane Stellfeld's pioneering monograph this motet was mentioned

among the lost works. See Les Fiocco: une Famille de Musiciens belges aux XVVe et XVIIIe Siècles / Christiane Stellfeld, in Koninklijke Belgische Academie: Klasse der Schone Kunsten: Verhandelingen: Tweede reeks: Boek VII, 4, Brussel: Koninklijke Belgische Academie, 1941, p.97. Furthermore, nr. 6, Confitebor tibi., was preserved not only in Paris, but also in B Bc under inventory number 33788. See moreover Tantum ergo (B Br Mus Ms 2982), Festiva lux (B Br Mus MS 1399) and Tandem fulget (B Br Mus MS 1631). All this to complete the oeuvre catalogue by Stellfeld. The authorship of a 5-part motet, Laudate Dominum (B K St M muziek 154) remains questionable. As mentioned on the RISM CD-Rom, the author is dentified as Joseph-Hector Fiocco only in the case of a second motet, Homo quidam, which is included in the same manuscript collection. For these additions to Fiocco's oeuvre catalogue by Christiane Stellfeld, see also: introdution to the score edition of Fiocco's Beatus vir by Sabine Goethals (1999).

3 Brussels, Royal Library, Mus. Ms 2982, fol. 336-341. Dated manuscript. See in this respect the manuscript deposited by Gilbert Huybens: periodical Musica Antiqua, vol. 10/1 (February 1993), p.24-25.

indubitably proven. Moreover both works are incomplete. The Bibliothèque Nationale in Paris also holds two motets; however, they are not unknown repertoire. Furthermore at least 6 motets cannot be traced. Fiocco also wrote at least 9 Mass compositions, among them Masses for St Cecilia and one Requiem Mass, both from his Antwerp period. They are now preserved in the library of the Royal Conservatory Antwerp. The three Lamentations for Holy Week are splendid works emulating François Couperin's Leçons des ténèbres (1714). In turn Fiocco's work was apparently emulated by the Leçons des ténèbres of Michel Corrette (1709-1795). As an aspiring composer Fiocco also wrote profane music in his early years; of his instrumental music the Pièces de clavecin from 1730-1731, printed in Brussels by Jean Laurent Krafft, deserves pride of place.4


Jan Bernard Vanden Boom, canon at the Brussels main church, was the first to compile a thematic catalogue of the oeuvre of Joseph-Hector Fiocco; he had a list of the works by Fiocco which he owned.5 On 8 September 1736 Jan Bernard Vanden Boom (1688-1769) was elected as successor of cantor Jacob Albert Knopf. "Especially after Fiocco had taken up his position (as choral conductor) and had introduced the Italian music style did (cantor) Vanden Boom reveal himself as a genuine Maecenas of music life in the Brussels main church."6 Canon Van den Boom also laid the foundation of what is now called the "Fonds Sint-Goedele" (St Gudule's Fund). Apparently he only took the trouble to compile such a thematic catalogue for the oeuvre of Joseph-Hector Fiocco, assisted by Charles Joseph Van Helmont (1715-1790) who succeeded Fiocco in 1741. In all likelihood this list was compiled during the decade after Fiocco's death.


Source and copy consulted


The Missa Sanctae Caeciliae by Joseph-Hector Fiocco for 5 vocal parts and 5 instruments is preserved as a manuscript in the library of the Royal Conservatory Antwerp (shelf location: AP-KC: MM-KA- FIOCC-missasa-19; AP University College, Department of Drama, Music and Dance). The manuscript originally belonged to the Antwerp Cathedral archives and has been preserved in good condition. Unclear whether it is an autograph or a copy, the manuscript consists of 2 scores and 17 parts (voice books). For the present edition this copy from the conservatory library has been used.


The Missa Sanctae Caeciliae consists of three important parts of the ordinary: Kyrie, Gloria and Credo. The work can be found in two score books (full scores): the former with the Kyrie and Gloria, the latter with the Credo. Followed by a set of 17 separate voice books each time mentioning the title and the part in question.


image

4 Further information in RISM, Einzeldrücke vor 1800. The conservatory library of Brussels also holds F 860 as well as F 862, though the latter is not listed. On the other hand the mention of F 861 is to be deleted. Cf. Sabine Goethals, op. cit.

5 ARA, Archives of St Gudule's, nr. 10126. See Les oeuvres de Joseph Hector Fiocco (1703-1741) dans la bibliothèque du chanoine Vanden Boom (1688-1769) / Lewis Reece Baratz, in Musiques et spectacles à Bruxelles au XVIIIe siècle, Brussel : ULB, 1992, p. 47-77. (Études sur le XVIIIe siècle; XIX).

6 De kapittelkerk van Sint-Michiel en Sint-Goedele (1047-1797) / Paul De Ridder, in Muziekhandschriften van Sint-Goedele: tentoonstelling georganiseerd door de Koninklijke Bibliotheek Afdeling Muziek van 7 februari tot 4 maart 1997, Brussel: Koninklijke Bibliotheek van België, 1997, p. 25.

The complete materials are structured as follows:


The differences between the transcripts of the respective parts and the full scores are rather minor ones indeed; only a few inaccuracies can be established. Both score manuscripts reveal a similar classification and distribution of the respective parts: on top the instrumental strength, underneath the vocal parts, and at the bottom the Organo (et Contrabasso) part. Mostly the respective parts are recognizable through the ancient use of clef. The difference between the Basso viola part and the Violoncello part is not always perfectly clear. The individual voice books clarify the questionable passages.


In the Partitura of the Kyrie and Gloria the pages 1 through 39 were numbered in ink; the uneven page numbers are in the upper right-hand corner, the even ones in the upper left-hand corner. The pages 40 through the end (=82) were not numbered. The page numbers in the Partitura of the Credo were each time added in pencil in the upper right-hand corner, from 1 through 63 (recto/verso numbering). Only the uneven page numbers were mentioned in this case. In the remaining voice books (vocal and instrumental) the pages or folios are unnumbered.


The title pages of the two comprehensive scores mention the year 1732. The dedication in the Organo voice book was dated: 29. 9bre 1732 (29 November 1732); i.e. 7 days after the feast of St Cecilia (22 November) in 1732. Fiocco's Missa Sanctae Caeciliae originated during the period when Fiocco was associated with Our Lady's Church (Cathedral) in Antwerp (1731-1737); witness also the dedication in the Organo voice book. After his tenure at Antwerp Cathedral he relocated to St Gudule's in Brussels (1737-1741). His duties at these churches probably resulted in a preponderance of sacred compositions for these institutions.

image


Title page of the Missa Sanctae Caeciliae (1732) by Joseph-Hector Fiocco (Organo voice book)

The table below provides some basic information about the manuscript. The mentions between square brackets in the column "Title/headline" are found on top of the first lettered page of the manuscript (voice books). The other mentions are found on the decorated label by E. Hillens on the cover of each voice book. For the text of the title page and the dedication in the Organo voice book, see below. The mention "da J.H.Fiocco 1732" was added to the label of the Organo voice book.Part

Title / headline

Clef

Format

Partitura

Partitura

Portrait

Kyrie & Gloria

Del

ca. 33cm x 20,5 cm

Kyrie Eleyson

Et

Gloria

Missa Caeciliae

Per Dr. Phonascom

Ecclesia Cathedralis Antv:

Josephus Hectorem Fiocco

1732.

Partitura

Partitura

Landscape

Credo

Credo

ca. 22cm x 29,2 cm

Auctore Josephus Hectore

Fiocco

Phonascus Ecclesia

Cathedralis.

1732

Canto primo

Missa Ceciliae

Soprano clef [C1]

Portrait

Canto

ca. 31,8cm x 20cm

1

[Canto primo]

Canto secundo

Missa Ceciliae

Soprano clef [C1]

Portrait

Canto

ca. 31,8cm x 20cm

2

[Canto 2do]

Alto primo [A]

Missa Ceciliae

Alto clef [C3]

Portrait

Alto

ca. 31,8cm x 20cm

1.

[Alto]

Alto secundo [B]

Missa Ceciliae

Alto clef [C3]

Portrait

Alto

ca. 31,8cm x 20cm

2.

[Alto secundo]

Tenore primo [A]

Missa Ceciliae Tenore

1

[Tenore]

Tenor clef [C4]

Portrait

ca. 31,8cm x 20cm

Tenore secundo [B]

Missa Ceciliae Tenore

2

[Tenore secundo]

Tenor clef [C4]

Portrait

ca. 31,8cm x 20cm

Basso primo [A]

Missa Ceciliae Basso

1

[Basso]

Bass clef [F4]

Portrait

ca. 31,8cm x 20cm

Basso secundo [B]

Missa Ceciliae Basso

2

[Basso secundo]

Bass clef [F4]

Portrait

ca. 31,8cm x 20cm

Violino primo [A]

Missa Ceciliae Violino

1.

[Violino Primo]

Italian violin clef [G2]

Portrait

ca. 31,8cm x 20cm

Violino primo [B]

Missa Ceciliae Violino

1.

[Violino Primo]

Italian violin clef [G2]

Portrait

ca. 31,8cm x 20cm

Violino secundo [A]

Missa Ceciliae Violino

2

[Violino secundo]

Italian violin clef [G2]

Portrait

ca. 31,8cm x 20cm

Violino secundo [B]

Missa Ceciliae Violino

2

[Violino secundo]

Italian violin clef [G2]

Portrait

ca. 31,8cm x 20cm

Violino terzo

Missa Ceciliae Violino terzo

[Violino Terzo]

Soprano clef [C1] and Italian violin clef [G2]

Portrait

ca. 31,8cm x 20cm

Alto viola

Missa Ceciliae Alto viola

[Alto viola]

Alto clef [C3]

Portrait

ca. 31,8cm x 20cm

Basso viola

Missa Ceciliae Basso viola [Basso Viola]

Bass clef [F4] and tenor clef [C4]

Portrait

ca. 31,8cm x 20cm

Violoncello

Missa Ceciliae Violoncello [Violoncello]

Bass clef [F4] and tenor clef [C4] and soprano clef [C1]

Portrait

ca. 31,8cm x 20cm

Organo

3

Missa Ceciliae Organo

Dei J.H. Fiocco 1732 [Titelpagina en opdracht] [Organo]

Bass clef [F4] and tenor clef [C4] and alto clef [C3] and soprano clef [C1]

Portrait

ca. 31,8cm x 20cm


The Missa Sanctae Caeciliae by J.-H. Fiocco (1732)


St Cecilia was initially one of the seven so-called primary saints, i.e. those included in the first Roman canon.7 All of them were women who lived in Italy between 200 and 400 after Christ and died a martyr's death under the persecutions of Christians. St Cecilia has been venerated as a martyr since the 5th century. However, her association with music emerges only in the early 15th century. According to tradition Cecilia stemmed from a distinguished Roman family. In her "saint's life" she is described as a well-educated Roman girl of quality who decides already as a nubile to dedicate her life to one being only: God. However, she is given in marriage by her family to the young pagan patrician Valerius. During her wedding feast, rejecting the sounds of revelry, she addresses herself to God, imploring him to let her keep her virginity during her wedding night. Valerius converts to Christianity, respecting her virginity. Valerius' brother Tiburtius, too, converts. The three of them are tortured and condemned to death around 230 during a new wave of persecutions of Christians.


After having been venerated for more than one thousand years as an 'ordinary' saint, Cecilia became the patron saint of (church) music, musicians and instrument builders. The most prevailing opinion today has it that the link with music is based on an erroneous interpretation of an antiphon from vespers for Cecilia's feast day. The antiphon in question puts it as follows: "Cantantibus organis Caecilia virgo in corde suo soli domino decentabat dicens fiat domine cor meum et corpus meum immaculatum ut non confundar" (While the instruments (the organ) resounded, Cecilia sang in her heart for the Lord only, saying: "Lord, may my heart and my body remain unblemished so as to save me from shame"). This sentence means that she clamours to her only refuge: God, even though she is surrounded by festive music (with songs and instruments). She is determined to turn away from the music, the profane entertainment. Later this Latin sentence was shortened to: "While the instruments resounded, Cecilia sang for the Lord." The word "organis" could also be translated as "organ". Thus originated the definitive image of Cecilia accompanying herself on the organ while singing to the Lord. Ironically enough, it was precisely the saint who turned away from music who was dubbed patron saint of music!


J.-H. Fiocco's Mass bears the name of St Cecilia. Her saint's day is celebrated on 22 November. Adding lustre to Mass with music on the feast day of St Cecilia was a wide-spread tradition in the


image

7 According to: Timmers, J.J.M.: Christelijke symboliek en iconografie. De Haan, Weesp 1985; fifth impression,

 1. 243 and 244, entry "Caecilia".

  Collegiate churches of the Low Countries, going back at least to the sixteenth century. In the seventeenth and eighteenth century musicians liked to celebrate the feast of their patron saint with suitable lustre. Georg Friedrich Händel composed on the occasion of her name-day the cantata Ode for St Cecilia's Day. Henry Purcell, too, composed an Ode for St Cecilia's Day as well as writing the hymn Hail! Bright Cecilia in 1692. Joseph Haydn also wrote a Mass for this saint.


  The patrons or the sponsors of the musicians often took care of a financial reward and/or a treat after the performance. For his Cecilia Mass composed in 1732 Joseph-Hector Fiocco received a fee of 10 pistoles. In his dedication he flatters the canons as follows: "This work belongs to you, Gentlemen (...) You love the music, and you know all its beauties." From 1733 to 1736 he diplomatically invites the canons every year to attend this Cecilia Mass at 8:30, while also obtaining the consent to execute again his newly composed Mass (probably the one from 1732), which was owned by the canons. For each performance the music chapel was paid 24 guilders, as usual. Apparently this Mass was afterwards also known at the Brussels St Gudule. The list with musical items by Fiocco, owned by Vanden Boom, music lover and cantor of this collegiate church, includes a "Messe Solenel" in A with 13 parts, starting with the same incipit.8


  The most distinctive characteristic of Joseph-Hector Fiocco's Missa Sanctae Caecilia is its five-part disposition. The title page of the Organo voice book makes this five-part concept perfectly clear: â 5

  Voc:

  & 5 Instr:

  cum Rips. Five vocal parts (Canto primo, Canto secundo, Alto, Tenore and Basso)

  distributed across eight voice books: the Alto, Tenore and Basso part have two voice books each. Thus the ripieno principle is clearly expressed, as also mentioned in the description of the strength from the Organo voice book: Alto primo, Tenore primo and Basso primo: soloist parts; Alto secundo, Tenore secundo and Basso secundo: tutti parts. In the Organo voice book the instrumental accompaniment is also presented as five-part. The instrumental parts are distributed among nine voice books: there are two voice books for each Violino primo and Violino secundo part, plus Violino terzo, Alto viola, Basso viola, Violoncello and Organo (Probably the Basso continuo part in the Partitura Del Kyrie Eleyson Et Gloria was later specified as "Organo et Contra Basso").


  Remarkably enough, the instrumental strength consists exclusively of strings (winds are absent). The presence of a third violin part helps to balance descant and bass instruments. Within the strings the Violino terzo can manifest itself in different ways: as an independent part in its own right (rather exceptional), as doubling of the first or second violin part, as doubling of the viola part, as doubling of one of both vocal descant voices. Also in the other instrumental parts the numerous doublings with the vocal voices are conspicuous. Thus we notice in choral passages, for example, a close connection between the Basso viola part and the vocal Basso part. The ripieno practice in the choral parts is also clearly noticeable between the Basso Viola and the Violoncello.


  On the title page of the Organo voice book the specification “â 5 Voc: & 5 Instr: cum Rips” has been added to the mention of the strength "cum Rip". In the 18th century ‘ripieno’ is an indication relating to musical execution. In the baroque period ripieno refers to the full body of the ensemble (instrumental and/or vocal) and all tutti passages played with multiple strength. With ripieno it is therefore made clear that all instruments (and vocalists) have to perform in tutti, in contrast to the  image

  8 Eugeen Schreurs: op. cit.

  passages executed by soloists. The ‘ripieno voices’ are the orchestral parts and the sung parts in a piece of music that contrast with the solo voices (vocal and/or instrumental). The ‘ripienists’ are the instrumentalists or singers without a solo task. The materials for the voices of Fiocco's Cecilia Mass boast two voice books for the vocal Alto, Tenore and Basso part. In contrast to the equivalent first voice book, the second voice book of each part shows rests at different spots in the choral passages. This results in an interaction with a concerto effect between the full body and a small group (tutti – soli). This ripieno practice can also be found when we compare the different bass parts (Basso viola Violoncello – Organo (et Contrabasso)).


  The ripieno technique in Fiocco's Cecilia Mass is schematically clarified in the table below.  Vocal ripieno passages [Solo / Tutti]

  Vocal strength

  Ripieno principle in instrumental strength

  KYRIE

  [1.] Kyrie

  -

  Chorus

  Basso viola / Violoncello

  [2.] Christe

  -

  Solo

  -

  [3.] [Kyrie]

  -

  [Chorus]

  [Basso viola / Violoncello]

  GLORIA

  [1.] Gloria in excelsis

  Alto I / Alto II Tenore I / Tenore II Basso I / Basso II

  Chorus

  [Basso viola / Violoncello]

  [2.] Laudamus te

  -

  Soli

  -

  [3.] Gratias agimus

  Alto I / Alto II Tenore I / Tenore II

  Chorus

  [Basso viola / Violoncello]

  [4.] Domine Deus

  -

  Solo

  -

  [5.] Qui tollis

  Alto I / Alto II Tenore I / Tenore II

  Chorus

  [Basso viola / Violoncello]

  [6.] Quoniam

  -

  Solo

  -

  [7.] Cum sancto spiritu

  -

  Chorus

  [Basso viola / Violoncello]

  CREDO

  [1.] Credo in unum Deum

  Tenore I / Tenore II Basso I / Basso II

  Chorus

  [Basso viola / Violoncello]

  [2.] Et in unum Dominum

  -

  Solo

  -

  [3.] Et ex patre natum

  Basso I / Basso II

  Chorus

  [Basso viola / Violoncello]

  [4.a.] Deum de Deo

  -

  Solo

  -

  [4.b.] Genitum non factum

  -

  Solo

  -

  [5.] Qui propter

  -

  Chorus

  [Basso viola / Violoncello]

  [6.] Et incarnatus est

  -

  Chorus

  -

  [7.] Crucifixus etiam

  -

  Soli

  -

  [8.] Et resurrexit

  Tenore I / Tenore II

  Chorus

  [Basso viola / Violoncello]

  [9.] Et in spiritum sanctum

  -

  Solo

  -

  [10.] Qui cum patre et filio

  Alto I / Alto II Tenore I / Tenore II Basso I / Basso II

  Chorus

  [Basso viola / Violoncello]

  [11.] Et vitam venturi

  -

  Chorus

  [Basso viola / Violoncello]


  As stated above Fiocco wrote his Cecilia Mass during his stay at the Antwerp Cathedral. In the 18th century the choir master of Our Lady's Church in Antwerp was responsible for the education and coaching of the chorale singers. Until 1729 the boys' choir allegedly consisted of six orphan boys. Subsequently the orphans were replaced by middle class boys. From 1719 eight adult singers were active (all known by their names); the instrumental ensemble, conducted also by the choir master, consisted of about six members. For the execution of new compositions the choir master was allowed to hire two to three independent musicians as well. When applying this rather small strength (according to our present norms) to Fiocco's Missa Sanctae Caeciliae from 1732, a quasi one-to-a- part approach to this work is not inconceivable. From this vantage point the ripieno voices Alto secundo, Tenore secundo and Basso secundo contrast with the solo voices Alto primo, Tenore primo and Basso primo.


  The stylistic features of the Missa Sanctae Caeciliae can be summarized as follows:

  Critical apparatus


  Principles and general considerations

image


Title page of the Missa Sanctae Caeciliae (1732) by Joseph-Hector Fiocco (Score - Kyrie and Gloria)

image

Title page of the Organo voice book of J.-H. Fiocco's Missa Sanctae Caeciliae:MISSA

MASS

MISSA

MASSSanctae Caeciliae

Sanctae Caeciliae

Sanctae Caeciliae

Sanctae CaeciliaeDedicata

Admod R: Ris Praenobilibus AC

Amplis D: D: Decano & Cap̃lo

Dedicated

To the Most Noble Sanctities and

Highly honoured Dean & the Chapter

Dedicata

Admod R: Ris Praenobilibus AC

Amplis D: D: Decano & Cap̃lo

Dedicated

To the Most Noble Sanctities and

Highly honoured Dean & the ChapterCathed: Ecclę, Anver̃ of the Cathedral church in Antwerp

Cathed: Ecclę, Anver̃ of the Cathedral church in Antwerp


â 5 Voc:̃ & 5 Instr:̃ cum Rip:s

for 5 voices & 5 instruments with ripieno

â 5 Voc:̃ & 5 Instr:̃ cum Rip:s

for 5 voices & 5 instruments with ripieno


Auctore

Author

Auctore

AuthorJosepho Hectore

Fiocco

Joseph Hector

Fiocco

Josepho Hectore

Fiocco

Joseph Hector

FioccoPhonasco Praefatae

Vestrae Cath Eccliãe

B. M: V. Antverpiae

Choir master of said

Catholic church

of the Holy Virgin Mary of Antwerp.

Phonasco Praefatae

Vestrae Cath Eccliãe

B. M: V. Antverpiae

Choir master of said

Catholic church

of the Holy Virgin Mary of Antwerp.

Dedication from the Organo voice book of J.-H. Fiocco's Missa Sanctae Caeciliae:


image

A Messeigneurs, Messeigneurs, Les tres Nobles et tres Venerables Doijen Chanoines, et Chapitre De L’Eglise Cathedrale


J’ai L’Lonneur de Vous Presenter la nouvelle Messe, que j’ai composée pour la Fête de sainte Cecile. cet ouvrage Vous appartient, Messeig̃s par justice et par reconnoissance, Vous aiméz la Musique, et Vous en Connoissez toutes les beautez: quells iuges plus Eclairez auroije

pu choisir, quand meme j’aurois été libre dans mon choix; elle a été faite chez Vous Messeigneurs, c’est le fruit du Loisir que vos Bontez genereuses m’accordent, il étoit donc a Vous, et il ne devoit être mis au jour, que souz les Auspices de Votre Nom.

Quelqu’en soit le merite, Je suis assuré du suffrage des Connoisseurs, s’il a le Bonheur de Vous plaire, et c’est Messeigneurs, souz cette Glorieuse Protection que je ferai

tous mes Efforts pour travailler dans la suite a d’autres ouvrages spirituelles, qui meritent L’honneur de Vôtre Approbation. Jai celui d’étre avec le Zele le plus respectueuz et L’attachement le plus reconnoissant


Messeigneurs


Votre treshumble

et tres obeissant serviteur et suiet

To the eminences, the very noble and very venerable Deans canons and Chapter of the Church Cathedral


I have the honour to offer you the new Mass that I composed for the feast of Saint Cecilia. You own this work, your Eminences, for good reasons and in gratitude. You love Music, appreciating all its beauties :

how could I have chosen more enlightened judges, though I was free in my choice;

it was composed in your environment, Your Eminences, it is the fruit of the leisure accorded by your generous bounty; it is therefore all yours, and is only to be published under auspices of Your Name.

Whatever its merit may be, I am assured of the support of the connoisseurs

if it succeeds in pleasing You, and it is

under this glorious protection that I will prove my mettle by subsequently composing

other pieces of sacred music, which will deserve the honour of Your approval. I remain with the most respectful zeal and

the most thankful loyalty. Your Eminences,

Your most humble and most obedient servant

and subject29. 9brẽ 1732

Joseph Hector Fiocco


29 November

1732

Joseph Hector Fiocco

Words of thanks


I thank Mr Jan Dewilde, librarian of the library of AP University College, Antwerp (Royal Conservatory of Antwerp) for providing the original documents and the CD-Rom reproductions of the manuscript.

I also express my gratitude to Mrs. Caroline Courtois for the translations from the French. I also thank Ivan Leire, whose transcript was useful for purposes of comparison.


Bibliography, list of sources


Manuscript (copy / autograph?) of the Missa Sanctae Caeciliae by Joseph-Hector Fiocco (2 scores and

17 parts) in: Library of the Royal Conservatory Antwerp - Artesis University College Antwerp, Department of Drama, Music & Dance.


Chapter acts (12-13) and church-fabric accounts (28-29). Transcript of Fiocco's Mass made by Ivan Leire.

P. De Ridder, De kapittelkerk van Sint-Michiel en Sint-Goedele (1047-1797) / Paul De Ridder in Muziekhandschriften van Sint-Goedele: tentoonstelling georganiseerd door de Koninklijke Bibliotheek Afdeling Muziek van 7 februari tot 4 maart 1997, Brussel: Koninklijke Bibliotheek van België, 1997, p. 25.


E. Schreurs, Het muziekleven in de Antwerpse kathedraal in het tweede kwart van de achttiende eeuw, more precisely the fragment: Josephus-Hector Fiocco en zijn Missa Sanctae Caeciliae, a booklet for the CD Feest in de kathedraal (Celebrations at Antwerp Cathedral) Davidsfonds/Eufoda 1173 (1992).


G. Spiessens, Muziekleven en muzikanten te Antwerpen. 1700-1750, in Jaarboek van het Vlaams centrum voor oude muziek, 1, Peer, 1985.


C. Stellfeld, Les Fiocco. Une famille de musiciens belges aux XVIIe et XVIII siècles, Brussel, 1949.


J.J.M. Timmers, Christelijke symboliek en iconografie. De Haan, Weesp 1985; vijfde druk.


Gerardus De Swerts Translation: Joris Duytschaever


The edition of this score is part of the research project Royal Conservatory Antwerp De negentiende-eeuwse muziekcollectie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen (The ninenteenth-century music collection of Our Lady’s Cathedral in Antwerp).


For orchestral material, please go to the Royal Conservatory in Antwerp. This score was published in cooperation with the Centre for Flemish Music (Studiecentrum voor Vlaamse Muziek, www.svm.be).

image


Front page of the Missa Sanctae Caeciliae (1732) by Joseph-Hector Fiocco (Full score - Credo)

Joseph-Hector Fiocco

(Brüssel, 1703-1741)


Missa Sanctae Caeciliae

(1732)


Joseph-Hector Fiocco (1703-1741) kam als achter Sohn des Venezianers Pietro Antonio Fiocco (1654- 1714) in Brüssel zur Welt. Im Jahre 1725 wird er als Geiger in der herzoglichen Kapelle in Brüssel erwähnt, in der er vermutlich zwischen 1728 und 1731 auch die Stelle des Vizekapellmeisters innehatte. Danach war er ungefähr sechs Jahre lang Kantor an der Liebfrauenkirche in Antwerpen. Am 16. März 1737 wechselte er von der Antwerpener Kathedrale über zur Kapitelkirche Sint-Michiel und Sint-Goedele in Brüssel, wo er die Nachfolge des Kantors Petrus Hercules Bréhy (1673-1737) antrat. In diesem Amt verblieb er bis zu seinem Tod (1741). Fiocco betätigte sich als Komponist, Organist, Cembalist, Geiger, Instrumentenbauer und unterrichtete auch noch Griechisch und Latein.


In der Bibliothek des Brüsseler Konservatoriums befinden sich 28 Werke von Joseph-Hector Fiocco, worunter 22 Motetten, alle in Handschriften von Kopisten. In der Königlichen Bibliothek von Brüssel liegen vier Motetten, wovon die früher verloren geglaubte Sacra trophea und Tantum ergo Teile einer bis vor kurzem unbekannten Handschriftensammlung des Charles Joseph Van Helmont sind. Die Sint-Maartenskirche in Kortrijk besitzt zumindest eine (unvollständige) Motette von Fiocco; von einer zweiten Motette mit dem Titel Laudate Dominum steht die Autorschaft nicht zweifelsfrei fest. Zwei Motetten, die allerdings keine unbekannten Werke sind, befinden sich in der Bibliothèque Nationale von Paris. Von weiteren, zumindest sechs Motetten fehlt jede Spur. Fiocco schrieb ferner wenigstens neun Messekompositionen, worunter eine zu Ehren der heiligen Caecilia und ein Requiem. Beide stammen aus seiner Antwerpener Periode. Sie werden nun in der Bibliothek des Königlichen Konservatoriums Antwerpen aufbewahrt.


Fioccos Missa Sanctae Caeciliae in A-dur wurde 1732 komponiert und fällt wie gesagt in seine Antwerpener Zeit. Die Widmung in dem Stimmbuch des Basso continuo verzeichnet als Datum den

29. November 1732, also den siebten Tag nach dem Fest der heiligen Caecilia. Es ist eine kurze Messe, die nur aus den Teilen Kyrie, Gloria und Credo des Ordinariums besteht. Sie ist in einem italianisierenden Stil geschrieben, neuartige galante und manieristische Elemente werden eingeführt, und die reichlich verzierte Stimmführung ist überwiegend transparent und oft homofon. Durch die vielfältige Verdopplung der Singstimmen findet sich keine ausgesprochen solistische Anwendung der Instrumente. Weiterhin gibt es eine stilistische Verwandtschaft zwischen den verschiedenen Sätzen, besonders deutlich zwischen dem Gloria und dem Credo. Beide endigen nämlich mit einer Schlussfuge, die das gleiche thematische Material verwendet ("Cum sancto spiritu" im Gloria und "Et vitam venturi" im Credo).


Die Fünfstimmigheid ist charakteristisch für diese Caecilienmesse. Es gibt fünf Vokalstimmen (canto primo, canto secondo, alto, tenore und basso) und sechs Instrumentalstimmen die überwiegend fünfstimmig verwendet werden (violino primo, violino secundo, violino terzo, alto viola, basso viola und violoncello), das Ganze gestützt von einem Basso continuo (organo und contra basso). Auf der

Titelseite des Stimmbuchs des organo ist bei der Angabe der Besetzung "cum ripieno" hinzugefügt. Für diese Messe bedeutet dies dass die Partien des alto, tenore, basso, violino primo und violino secondo über zwei Stimmen verteilt werden: eine erste Stimme, die Tutti und Solo spielt, und eine zweite Stimme, die nur im Tutti mitwirkt.


Als Kantor der Kathedrale war Fiocco verantwortlich für die Erziehung und Ausbildung der Chorsänger: Acht erwachsene Sänger, die seit 1719 fest angestellt waren, und sechs Jungens, die einen Knabenchor bildeten. Daneben verfügte Fiocco auch über ein sechsköpfiges Instrumentalensemble, das für die Ausführung neuer Kompositionen durch zwei oder drei freischaffende Spielleute verstärkt werden konnte. Wenn wir diese – nach unseren heutigen Maßstäben – recht kleine Besetzung in Fioccos Missa Sanctae Caeciliae einsetzen wollen, ist für dieses Werk eine quasi individuelle Zusammenstellung nicht undenkbar.


Kritische Bemerkungen


Die Missa Sanctae Caeciliae von Joseph-Hector Fiocco für 5 Stimmen und 5 Instrumente befindet sich in der Bibliothek des Königlichen Konservatoriums Antwerpen. Die Handschrift, die zwei Partituren und siebzehn Stimmbuche enthält, stammt ursprünglich aus dem Antwerpener Kathedralarchiv.


Die vorliegende Transkription fußt auf den beiden originalen Partituren. Eingriffe und Entscheidungen des Herausgebers werden in dieser Ausgabe stets deutlich erkennbar gemacht. Angleichungen in der Partitur und spezifische Bemerkungen im Zusammenhang mit der Notation in dem Manuskript wurden in Fußnoten auf der Seite mit den verschiedenen Versionen der Partitur verzeichnet. Zuzügliche Informationen aus den Stimmbüchern wurden zwischen eckige Klammern gesetzt (Beispiel: die in Klammern gesetzte Ziffern und Continuo-Anweisungen stammen aus dem organo-Stimmbuch. Wo die unterlegten Texte in den Vokalstimmen den Stimmbuche entnommen sind, wurden diese kursiv gesetzt.


Zusammenfassung des Textes von Gerardus De Swerts Übersetzung Michael Scheck


Die Ausgabe dieser Partitur ist ein Teil des Forschungsprojekts ‚Koninklijk Conservatorium Antwerpen‘ Die Musiksammlung der Kathedrale Unserer Lieben Frau in Antwerpen im 19. Jahrhundert.


Für das Aufführungsmaterial wenden Sie sich bitte an die Bibliothek des ‚Koninklijk Conservatorium’ in Antwerpen. Diese Partitur wurde herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Studienzentrum für Flämische Musik (Studiecentrum voor Vlaamse Muziek, www.svm.be).