Antoine Bessems

(Antwerpen, 4 april 1806 - Parijs, 19 oktober 1868)

2me Messe solennelle à quatre voix

avec acc. de grand orchestre ou d’orgue ou de piano

Antoine Bessems kreeg zijn muziekopleiding als koraaltje in de muziekkapel van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwe-kathedraal. Willem J.J. Kennis was er toen kapelmeester, Auguste Beckers zangmeester van de koralen en François Janssens gaf er vioolles. In 1826 trok Bessems naar het Conservatoire de Paris, waar zijn broer Joseph (1809-1892) cello studeerde. In de Franse tijd trokken wel meer jonge musici uit de Zuidelijke Nederlanden naar Parijs om er hogere muziekstudies te volgen. Aan het Parijse Conservatoire kreeg Bessems vioolles van de vioolvirtuoos, -pedagoog en componist Pierre Baillot. Bessems kwam er toen ook in contact met Hector Berlioz, met wie hij bevriend raakte. Een merkwaardige getuigenis van de vriendschap is het in 1992 in de Antwerpse Carolus Borromeuskerk teruggevonden autografisch manuscript van Berlioz’ Messe solennelle. Op het titelblad heeft Bessems genoteerd: ‘La partition de cette messe entièrement de la main de Berlioz m’a été donnée comme souvenir de la vieille amitié qui me lie à lui. A. Bessems, Paris, 1835.’ Meer dan waarschijnlijk heeft Bessems in Parijs meegewerkt aan uitvoeringen van Berlioz’ werk.

Na zijn studies bleef Bessems in Parijs. Hij gaf er vioollessen, speelde concerten en werd na een auditie aangesteld tot vioolsolo van het Théâtre Italien. Voor eigen gebruik schreef hij een hele reeks kamermuziekwerken, soms in samenwerking met zijn Franse collega’s Louis-Emmanuel Jadin of Jules Dejazet (die ook in duo met de Vlaamse cellovirtuoos Adrien François Servais componeerde). Verschillende van zijn werken werden in Parijs gepubliceerd, zoals liederen, vioolduo’s, werken voor viool en piano en vioolfantasieën met orkestbegeleiding.

Tussendoor concerteerde Bessems in Italië, Duitsland, Engeland en zijn geboorteland. Zo was hij betrokken bij de Rubens-feesten die in augustus 1840 in Antwerpen werden georganiseerd ter gelegenheid van de onthulling van het Rubensbeeld van beeldhouwer Willem Geefs. Voor die plechtigheid componeerde Bessems een gelegenheidshymne. In 1845 werd Bessems dirigent van de Société royale d’Harmonie d’Anvers, een prestigieuze concertvereniging. Een jaar later, op 7 juni 1846, dirigeerde hij er het inauguratieconcert van de nieuwe zaal: hij opende het programma met de ouverture tot Les Francs-Juges van zijn vriend Berlioz en sloot af met de eerste uitvoering van zijn eigen Introduction et valses nouvelles. Binnen de Société d’Harmonie werkte hij ook mee aan kamermuziekconcerten. Zo speelde hij er werk van Beethoven en Boccherini, maar ook eigen composities, zoals Bérisca (voor tenor en cellobegeleiding) en een Introduction et thème suisse varié pour le violon. Hij componeerde toen ook liederen op teksten van Victor Hugo.

Voor de Antwerpse kathedraal schreef hij meerdere liturgische werken. Op 24 augustus 1846 werd er een vijfdelig motet met cellosolo van zijn hand uitgevoerd. De 2me Messe solennelle à grand orchestre et choeurs, hier in de versie met piano- of orgelbegeleiding, werd op 22 augustus 1847 in de kathedraal gecreëerd onder de leiding van zijn broer Joseph. Dit gebeurde tijdens een plechtige mis ter gelegenheid van het feest van Maria Koningin, die gevolgd werd door een groots opgevatte processie. Daags nadien schreef Journal d’Anvers dat Bessems’ mis ‘a su réunir le caractère religieux aux formes de l’art dans ses exigences modernes. Nous le féliciterons surtout de n’avoir employé qu’avec sobriété la masse des instrumens [sic] retentissans [sic] et d’avoir uni à des chants souvent mélodieux et caractéristiques des paroles, une instrumentation où la science se cache sous le gout et la facilité.’ Bessems droeg deze mis in la klein op aan ene F. Vanden Wyngaert, vermoedelijk een verzekeringsagent.

Ook Bessems’ derde mis werd op 16 september 1849 bij de eerste uitvoering door zijn broer gedirigeerd. Later volgden nog een vierde en vijfde orkestmis en een Te Deum.

In het voorjaar van 1850 vestigde Bessems zich opnieuw in Parijs, als vioolleraar en uitvoerder. Bessems liet er zich opmerken als chambrist, waarbij hij veel aandacht aan het klassieke repertoire besteedde. Zo speelde hij op 15 maart 1860 in de Salle Érard een concert met een kwartet van Haydn, een trio van Mozart en een sonate van Beethoven, waarbij hij werd begeleid door Camille Saint-Saëns. Bessems kende Saint-Saëns als kind al: hij kwam aan huis bij diens moeder, de schilderes Clémence Collin die sinds 1835 weduwe was. Sommige bronnen beweren dat Bessems een relatie had met Saint-Saëns’ moeder. Alleszins droeg de zevenjarige Saint-Saëns zijn op 8 januari 1842 voltooide vioolsonate in Bes aan Bessems op, een werk dat hij tijdens zijn eerste publieke optreden als wonderkind samen met Bessems uitvoerde. De relaties met Clémence Collin bekoelden toen ze merkte dat Bessems meer belangstelling voor haar dan voor haar muzikale zoon aan de dag legde, maar Bessems en Saint-Saëns bleven nadien nog jarenlang samen concerteren.

Bij gelegenheid speelde Bessems ook altviool: in april 1864, bijvoorbeeld, begeleidde hij in de Salle Pleyel op altviool de jonge tenor Paul Lhérie in zijn lied Plainte de Mignon.

In Parijs werd Bessems als uitvoerend musicus én als componist geapprecieerd, zoals blijkt uit vele recensies. Daarin wordt steevast gewezen op zijn inzet als uitvoerder van de klassieke meesters en op het feit dat hij zich als componist niet beperkt tot variaties op populaire thema’s, maar originele werken schreef. De muziekcriticus Adolphe Botte, bijvoorbeeld, schreef op 1 april 1860 in La Revue et Gazette musicale de Paris: ‘A. Bessems est un violoniste de talent. Sa manière distinguée de dire la musique classique est aussi éloignée de la sécheresse que de l’effet quand même. On l’a souvent applaudi dans des morceaux d’ensemble, exécutées avec une finesse et une unité remarquables. A. Bessems compose, et il trouve souvent des mélodies heureuses. Il l’a prouvé en jouant à sa soirée, donnée la semaine dernière, plusieurs compositions doublement originales ; car il n’en avait pas emprunté les motifs aux maîtres de la scène, et quelques-unes n’en portent pas moins la sceau de l’originalité. Par leur style, par leurs grâces mélodiques, elles plaisent partout où l’on aime le sérieux allié avec le gracieux et le brillant que demandent les morceaux de salon.’

Na een korte ziekte overleed Bessems in Parijs op 19 oktober 1868, maar de begrafenismis vond op 29 oktober 1868 in de voormalige Sint-Antonius van Paduakerk in Antwerpen plaats. Een maand later, op 30 november, werd ter zijner nagedachtenis een herdenkingsmis in de kathedraal opgevoerd, de kerk waar het voor hem allemaal begon.

Een volledig overzicht van zijn oeuvre is voorlopig niet beschikbaar, maar hij liet alleszins een honderdtal werken na: liturgische muziek, liederen, kamermuziek, vioolwerken (o.a. een concerto) en orkestwerken.

In een korte necrologie benadrukte Journal d’Anvers op 23 oktober 1868 Bessems’ verbondenheid met het klassieke repertoire: ‘M. Bessems exécutait avec une méthode de tradition remarquable les quatuors des plus célèbres maîtres italiens et allemands. (…) La musique de notre compatriote respire un parfum classique, et dans les œuvres religieuses il s’est pénétré du sentiment et du styles des bons maîtres.’

Jan Dewilde

Herdruk van een partituur uit de muziekbibliotheek van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen, bewaard in de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. De uitgave van deze partituur kadert in het Artesis-onderzoeksproject De negentiende-eeuwse muziekcollectie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen. Deze partituur werd gepubliceerd in samenwerking met het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (www.svm.be).

Antoine Bessems

(Antwerpen, 4. April 1806 - Paris, 19. Oktober 1868)

2me Messe solennelle à quatre voix

avec acc. de grand orchestre ou d’orgue ou de piano

Antoine Bessems erhielt seine musikalische Ausbildung als Chorknabe an der Musikkapelle der Antwerpener Kathedrale Unserer Lieben Frau. Damals war J.J. Kennis Kapellmeister und Auguste Beckers Sangmeister der Chorknaben, François Janssens gab dort Violinunterricht. Im Jahre 1826 begab Bessems sich an das Conservatoire de Paris, wo sein Bruder Joseph (1809-1892) Cello studierte. In der französischen Zeit zogen junge Musiker aus den südlichen Niederlanden oft nach Paris, um dort eine höhere Musikausbildung zu empfangen. Am Pariser Conservatoire erhielt Bessems Violinunterricht bei dem Geigenvirtuosen, Pädagogen und Komponisten Pierre Baillot. Bessems lernte damals auch Hector Berlioz kennen und freundete sich mit ihm an. Ein interessantes Zeugnis dieser Freundschaft ist das 1992 in der Antwerpener Carolus Borromäuskirche aufgefundene autographe Manuskript der Messe solennelle von Berlioz. Bessems notierte auf dem Titelblatt: ‚Die Partitur dieser Messe, vollständig von Berlioz‘ Hand, wurde mir zur Erinnerung an die alte Freundschaft, die mich mit ihm verbindet, geschenkt. A. Bessems, Paris, 1835.‘ Aller Wahrscheinlichkeit nach hat Bessems in Paris bei Aufführungen von Berlioz‘ Werken mitgewirkt.

Nach Abschluss seines Studiums blieb Bessems in Paris. Er gab dort Geigenunterricht, spielte Konzerte und wurde nach einem Probespiel am Théâtre Italien als Konzertmeister angestellt. Für den eigenen Gebrauch schrieb er eine ganze Reihe Kammermusikwerke, gelegentlich in Zusammenarbeit mit seinen französischen Kollegen Louis-Emmanuel Jadin bzw. Jules Dejazet (der auch als Duo zusammen mit dem flämischen Cellovirtuosen Adrien François Servais komponierte). Mehrere seiner Werke wurden in Paris herausgegeben, wie z.B. Lieder, Duette für zwei Violinen, Werke für Geige und Klavier und Fantasien für Violine mit Orchesterbegleitung.

Zwischendurch konzertierte Bessems in Italien, Deutschland, England und in seiner Heimat. Dort wirkte er auch bei den Rubens-Festen mit, die im August 1840 in Antwerpen, anlässlich der Enthüllung des Rubens-Denkmals das der Bildhauers Willem Geefs geschaffen hatte, ausgerichtet wurden. Für diese Feierlichkeit komponierte Bessems eine Festhymne. Im Jahre 1845 wurde Bessems Dirigent der Société royale d‘Harmonie d‘Anvers, einer angesehenen Konzertgesellschaft. Ein Jahr später, am 7. Juni 1846, dirigierte er das Einweihungskonzert des neuen Saals. Er eröffnete das Programm mit der Ouvertüre Les Francs-Juges seines Freundes Berlioz und schloss es mit der Uraufführung seiner eigenen Komposition Introduction et valses nouvelles ab. Innerhalb der Société royale wirkte er auch bei Kammermusikkonzerten mit. Er spielte dort Werke von Beethoven und Boccherini, aber auch eigene Kompositionen wie Bérisca (für Tenor und Cello) und Introduction et thème suisse varié pour le violon. In jener Zeit schrieb er auch Lieder auf Texte von Victor Hugo.

Für die Antwerpener Kathedrale schuf er mehrere liturgische Werke. Am 24. August 1846 wurde dort eine fünfteilige Motette mit Cellosolo von seiner Hand aufgeführt. Die 2me Messe solennelle à grand orchestre et choeurs, hier in der Fassung mit Klavier- oder Orgelbegleitung, wurde am 22. August 1847 unter der Leitung seines Bruders Joseph in der Kathedrale uraufgeführt, im Rahmen eines Hochamts am Feiertag ‚Maria Königin‘, worauf eine große Prozession folgte. Am nächsten Tag schrieb das Journal d‘Anvers dass es Bessems in seiner Messe geglückt war ‚den religiösen Charakter mit den Anforderungen der modernen Kunstformen zu versöhnen. Wir beglückwünschen ihn auch ganz besonders dazu, dass er die große Zahl der beeindruckenden Instrumente nur maßvoll eingesetzt hat und eine Einheit zwischen dem oft melodischen Gesang und dem Textausdruck schuf, und dies in einer Instrumentierung, in der sich die Könnerschaft hinter dem guten Geschmack und der Leichtigkeit verbirgt.‘ Bessems widmete diese Messe in a-Moll einem gewissen F. Vanden Wyngaert, vermutlich ein Versicherungsagent.

Auch die Uraufführung von Bessems‘ dritter Messe wurde am 1. September 1849 von seinem Bruder dirigiert. Später folgten noch eine vierte und fünfte Orchestermesse und ein Te Deum.

Im Frühjahr 1850 ließ Bessems sich aufs Neue in Paris nieder, als Geigenlehrer und konzertierender Musiker. Er zeichnete sich als Kammermusikspieler aus, mit Schwerpunkt auf dem klassischen Repertoire. So spielte er am 15. März 1860 in der Salle Erard ein Konzert mit einem Quartett von Haydn, einem Trio von Mozart und einer Beethoven-Sonate, in der er von Camille Saint-Saëns begleitet wurde. Bessems kannte Saint-Saëns schon als Kind, denn er verkehrte im Hause seiner Mutter, der Malerin Clémence Collin, die seit 1835 Witwe war. Einige Quellen behaupten, Bessems hätte ein Verhältnis mit Saint-Saëns‘ Mutter gehabt. Jedenfalls widmete der siebenjährige Saint-Saëns Bessems seine am 8. Januar 1842 vollendete Violinsonate in B-Dur, ein Werk, das er bei seinem ersten öffentlichen Auftreten als Wunderkind zusammen mit Bessems aufführte. Die Beziehung zu Clémence Collin kühlte ab, als sie bemerkte dass Bessems ein stärkeres Interesse für sie als für ihren musikalischen Sohn an den Tag legte, aber Bessems und Saint-Saëns konzertierten danach noch jahrelang miteinander.

Bessems spielte gelegentlich auch Bratsche. Im April 1864 begleitete er z.B. in der Salle Pleyel den jungen Tenor Paul Lhérie in seinem Lied Plainte de Mignon auf der Bratsche.

In Paris wurde Bessems als ausübender Musiker und auch als Komponist geschätzt, was viele Konzertbesprechungen bezeugen. Darin wird auch immer wieder auf sein Eintreten für die klassischen Meister hingewiesen, aber auch auf die Tatsache, dass er sich als Komponist nicht auf Variationen über populäre Themen beschränkte, sondern auch originale Werke schuf. Der Musikkritiker Adolphe Botte schreibt z.B. am 1. April 1860 in La Revue et Gazette musicale de Paris: ‚A. Bessems ist ein begabter Geiger. Seine vornehme Art des Ausdrucks in klassischer Musik ist gleichweit entfernt von Trockenheit wie vom Effekt um seiner selbst willen. Wir haben ihn oft in Ensemblewerken bewundert, die er mit bemerkenswerter Verfeinerung und Anpassungsfähigkeit ausführt. A. Bessems komponiert, und er erfindet oft anziehende Melodien. Dies hat er während seiner Soiree in der vorige Woche bewiesen, als er mehrere Kompositionen spielte, die in zweifacher Hinsicht originell waren: er hatte die Motive nicht bei großen Meistern entlehnt, und einige der Werke bewiesen darum nicht minder seine Originalität. Durch ihren Stil, ihre melodische Anmut gefallen sie überall, wo man gerne die Verbindung von Ernst mit Anmut und Brillanz sieht, wie sie die Salonstücke erfordern.‘

Nach einer kurzen Krankheit starb Bessems am 19. Oktober 1868 in Paris, das Begräbnis fand jedoch erst am 29. Oktober in der ehemaligen St. Antonius von Padua-Kirche in Antwerpen statt. Einen Monat später, am 30. November, wurde in der Kathedrale, wo für ihn alles angefangen hatte, eine Gedenkmesse abgehalten.

Eine vollständige Übersicht seiner Werke steht vorläufig noch nicht zur Verfügung, aber er hinterließ sicherlich rund hundert Werke: liturgische Musik, Lieder, Kammermusik, Werke für Violine (worunter ein Konzert) und Orchesterwerke.

In einem kurzen Nachruf unterstrich das Journal d‘Anvers vom 23. Oktober 1868 Bessems‘ Verbundenheit mit dem klassischen Repertoire: ‚Herr Bessems spielte die Quartette der berühmtesten italienischen und deutschen Meister mit einem bemerkenswerten Traditionsbewusstsein. (…) Die Musik unseres Landsmannes atmet einen klassischen Geist, und in seinen geistlichen Werken ist sie durchdrungen von dem Empfinden und Stil der Meister.‘

Jan Dewilde (Übersetzung Michael Scheck)

Nachdruck einer Partitur aus der Musikbibliothek der Kathedrale Unserer Lieben Frau in Antwerpen, die aufbewahrt wird in der Bibliothek des Königlichen Konservatoriums Antwerpen. Die Herausgabe dieser Partitur ist ein Teil des Artesis-Forschungsprojekts Die Musiksammlung der Kathedrale Unserer Lieben Frau in Antwerpen im 19. Jahrhundert. Die Partitur wurde in Zusammenarbeit mit dem Studienzentrum für flämische Musik herausgegeben (www.svm.be).

Antoine Bessems

(Antwerp, 4 April 1806 - Paris, 19 October 1868)

2me Messe solennelle à quatre voix

avec acc. de grand orchestre ou d’orgue ou de piano

Antoine Bessems was initiated into music as a junior chorister in the music chapel of Our Lady’s Cathedral in Antwerp. Willem J.J. Kennis serving as Kapellmeister and Auguste Beckers as conductor of the choristers, while François Janssens taught the violin as a member of the church orchestra. In 1826 Bessems moved to the Conservatoire de Paris, where his brother Joseph (1809-1892) later studied the cello. It was not uncommon in this era for young musicians from the southern Netherlands to pursue advanced music studies in Paris. At the Paris Conservatoire Bessems attended the violin classes of the virtuoso, pedagogue and composer Pierre Baillot. There he also made friends with Hector Berlioz. The most remarkable evidence of this friendship is the autograph manuscript of Berlioz’ Messe solennelle, which came to light again in 1992 at the Antwerp church of St Carolus Borromeus. On the title page Bessems noted: ‘The score of this Mass, which was entirely composed by Berlioz himself, was given to me as a testimony of the old friendship that unites us. A. Bessems, Paris, 1835.’ Undoubtedly Bessems contributed to performances of Berlioz’ work in Paris.

After his studies Bessems stayed in Paris. He taught the violin there, played concerts and was appointed as violin solo of the Théâtre Italien after an audition. For his own purposes he wrote a whole series of chamber music works, sometimes in collaboration with the French pianists Louis-Emmanuel Jadin or Jules Dejazet (the latter also teaming up for compositions with the Flemish cello virtuoso Adrien François Servais). Several works of his were published in Paris, such as songs, violin duos, works for violin and piano, as well as fantasias for violin with orchestral accompaniment.

In between Bessems performed in Italy, Germany, Great Britain and his native country. Thus he was involved in the Rubens celebrations that were organized in Antwerp in August 1840 on the occasion of the unveiling of the Rubens statue of sculptor Willem Geefs. For that festive event Bessems composed an occasional hymn. In 1845 Bessems became the conductor of the Société royale d’Harmonie d’Anvers, a prestigious concert society. A year later, on 7 June 1846, he conducted the inaugural concert of the new concert hall. He started the programme with the overture to Les Francs-Juges by his friend Berlioz, concluding it with the premiere of his own Introduction et valses nouvelles. In the context of the Société d’Harmonie he also participated in chamber music concerts. Thus he performed works by Beethoven and Boccherini there, but also compositions of his own, such as Bérisca (for tenor and cello accompaniment) and an Introduction et thème suisse varié pour le violon. In this period he also composed songs on texts by Victor Hugo.

For Antwerp Cathedral he also wrote several liturgical works. On 24 August 1846 his motet in five movements with cello solo was performed. The 2me Messe solennelle à grand orchestre et choeurs, here in the version with piano or organ accompaniment, was premiered on 22 August 1847 in the cathedral under the baton of his brother Joseph. This happened during a solemn Mass on the occasion of the feast of Mary Queen of Heaven, followed by a large-scale procession. The day after the Journal d’Anvers wrote that Bessems’ Mass ‘succeeds in uniting the religious character with the requirements of modern art forms. Congratulations are in order first and foremost for having used the massive sound of the loudest instruments only with restraint and for having added to the often melodious and characteristic singing both words and an instrumentation where the science of beauty hides itself under good taste and ability.’ Bessems dedicated this Mass in la minor to the otherwise unknown F. Vanden Wyngaert, perhaps an insurance agent.

Bessems’ third Mass, too, was premiered under the baton of his brother, on 16 September 1849. A fourth and fifth orchestral Mass and a Te Deum followed. In the spring of 1850 Bessems relocated again to Paris both as a violin teacher and as a performer. Bessems drew attention to himself as a player of chamber music, devoting a lot of attention to the classical repertoire. Thus he played on 15 March 1860 in the Salle Erard a concert featuring a quartet by Haydn, a trio by Mozart and a sonata by Beethoven, accompanied by Camille Saint-Saëns. Bessems had known Saint-Saëns already from the latter’s childhood: he paid regular visits to the home of his mother, the paintess Clémence Collin who had been widowed since 1835. According to some sources Bessems enjoyed an intimate relatonship with her. Significantly, seven-year-old Saint Saëns dedicated his violin sonata in B-flat to Bessems, a work completed on 8 January 1842, which he performed during his first public appearance as a child prodigy with Bessems himself. The latter’s relationship with Clémence Collin cooled off when it transpired that Bessems was more interested in herself than in her gifted son, but this did not prevent Bessems and Saint-Saëns from performing together for many years.

Occasionally Bessems also played the viola: in April 1864 for example, he accompanied on the viola the young tenor Paul Lhérie in his song Plainte de Mignon at the Salle Pleyel.

In Paris Bessems was appreciated as a performing musician and as a composer, witness the wealth of reviews. Recurring topics there are his commitment as a performer of the classics and the fact that as a composer he goes beyond variations on popular themes, writing original works as well. The music critic Adolphe Botte, for example, wrote on 1 April 1860 in La Revue et Gazette musicale de Paris: ‘A. Bessems is a talented violinist. His distinctive way of playing classical music keeps equally aloof from austerity and from seeking effect for its own sake. He has often been acclaimed in works that form a harmonious whole, executed with a sensitivity and a unity that are remarkable. A. Bessems is a composer to boot, and often produces felicitous melodies. He proved his mettle by playing, last week at his own evening concert, several compositions that were original in a double sense; for he had not taken his cue for their motifs from masters dominating the scene, and yet some of them showed evidence of surprisingly original quality. By virtue of their style and their melodic grace, they please audiences wherever they cherish the serious allied both with the graceful and the brilliant that those salon pieces demand.’

After a short illness Bessems passed away on 19 October 1868 in Paris, but the funeral took place in the church formerly known as St Anthony of Padua in Antwerp on 29 October 1868. A month later, on 30 November, a memorial service was celebrated in the cathedral, the church where it all started for him.

For the time being there is no complete list of his oeuvre, but he left behind at least a hundred works: liturgical music, songs, chamber music, works for the violin (including a concerto) and orchestral works.

In a short obituary notice the Journal d’Anvers emphasized on 23 October 1868 Bessems’ connection with the classical repertoire: ‘Mr Bessems performed the quatuors of the most famous Italian and German masters with an admirably traditional method. (…) The music of our fellow countryman breathes a classical perfume, and in his religious works he was steeped in the emotion and the style of the best masters.’

Jan Dewilde (translation Joris Duytschaever)

Reprint of a score from the music library of Our Lady’s Cathedral in Antwerp, preserved in the library of the Royal Conservatory Antwerp. The edition of this score is part of the Artesis research project The ninenteenth-century music collection of Our Lady’s Cathedral in Antwerp. This score has been published in collaboration with the Studiecentrum voor Vlaamse Muziek/Research Centre for Flemish Music (www.svm.be).