François-Auguste Gevaert

(Huise, 31 juli 1828 – Brussel, 24 december 1908)

Salve Regina, ou Ave maris stella

(orkestratie: Alphonse Goovaerts)

De partituur van Salve Regina, ou Ave maris stella van François-Auguste Gevaert maakt deel uit van de rijke muziekbibliotheek van de Sint-Jacobskerk in Antwerpen. Deze laatgotische kerk (ca. 1506-1656), met een impressionante barokke aankleding, heeft niet alleen een prachtige kunstcollectie (met werken van Rubens en Jordaens), maar ook een omvangrijke en waardevolle muziekbibliotheek die sinds 2009 bewaard wordt in de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Deze unieke collectie bevat 670 partituren, waaronder vele unica. Vlaamse componisten zijn hierbij goed vertegenwoordigd; onder hen: François-Joseph Krafft (1721-1795), Charles-Louis Hanssens (1777-1852), Jan J.F. Janssens (1801-1835), Léon de Burbure de Wesembeek (1812-1889), Peter Benoit (1834-1901) en Lodewijk De Vocht (1887-1977). Natuurlijk zijn ook grote namen als Haydn, Mozart, Cherubini of Gounod met religieuze werken in de collectie aanwezig, maar het is opvallend dat bepaalde componisten die toen vaak uitgevoerd werden – aan de samenstelling van deze praktische muziekbibliotheek te meten – nu grotendeels vergeten zijn. Duitse componisten als Johann Melchior Dreyer (1747-1824), Franz Bühler (1760-1823) of Johann Baptist Schiedermayr (1779-1840) schreven liturgische muziek op maat van een gemiddeld kerkkoor- en orkest: goed geschreven dienstbare kerkmuziek met aandacht voor de interpretatie van het woord, een bescheiden bezetting en voorzichtige romantische tendensen.

Ook François-Auguste Gevaert was zeer met de kerkmuziek begaan. Zoals toentertijd de gewoonte was, kreeg hij zijn eerste muzieklessen in de parochiekerk van zijn geboortedorp en volgens de overlevering heeft hij al op zijn negende een mis geschreven. In de loop van zijn carrière zou hij heel wat liturgische muziek schrijven. Een bijzonder werk is zijn Missa solemnis pro defunctis, die hij componeerde ter nagedachtenis van zijn in 1851 gestorven leraar Martin-Joseph Mengal, en die in september 1853 gecreëerd werd tijdens de jaarlijkse herdenking van de gesneuvelden van de Belgische Revolutie van 1830. Interessant in dit werk is de confrontatie tussen de strenge neorenaissancestijl van het koor en de klassieke begeleiding die hier en daar doorspekt wordt met romantische pigmenten. Ook zijn allerlaatste werk, de Grand’ messe de Noël ‘Puer natus est nobis’, geschreven aan de vooravond van zijn dood, getuigt van zijn grote kennis van de oude kerkmuziek. Die kennis legde hij trouwens neer in theoretische werken als Les origines du chant liturgique (1890), door Hugo Riemann in het Duits vertaald, en La mélopée antique dans le chant d’église latine (1895). Voor praktisch gebruik schreef hij onder meer Leerboek van den gregoriaenschen zang (1856) en Vade-mecum de l’organiste (1871). Tussen het requiem uit 1853 en de mis uit 1907 componeerde hij nog een Messe de Requiem (en plain chant) en een Te Deum, naast een hele reeks motetten (a capella, met orgel, of met orkestbegeleiding).

Uit een notitie in het handschrift van dit Salve Regina, gedateerd op 2 november 1866, blijkt dat Gevaert het werk rond 1845 voor drie stemmen en orgel heeft geschreven en dat het motet in 1866 door Alphonse Goovaerts (1847-1922) werd georkestreerd. Goovaerts, bibliothecaris en archivaris van beroep, was actief in de Sint-Gregoriusvereniging die de profanisering van de kerkmuziek bestreed en ijverde voor een kwaliteitsvolle liturgische muziek, conform de kerkelijke voorschriften. Goovaerts componeerde zelf religieuze werken en maakte bewerkingen van Lassus en Palestrina. Meer dan waarschijnlijk is het ook Goovaerts die onder de originele tekst van het Maria-antifoon Salve Regina, de verzen van de Maria-hymne Ave maris stella plaatste. Het is een procedé dat wel meer werd gebruikt en dat ook handig was voor kerkkoren en -orkesten: op die manier kon één ingestudeerd werk op twee verschillende liturgische momenten gebruikt worden. Een ander voorbeeld uit de bibliotheek van de Sint-Jacobskerk is een Ave Regina (à quatre voix et orchestre) van Léon de Burbure, dat ook kan uitgevoerd worden met de tekst ‘Salve Creator cælorum’.

De tekstplaatsing maakt alleszins duidelijk dat Gevaert in zijn partituur van de tekst van het Salve Regina vertrokken is: de woordaccenten zijn correct en de bindingsbogen staan op de juiste plaats. De tekstplaatsing – door Goovaerts? – van het Ave maris stella daarentegen wordt grotendeels aan de uitvoerder overgelaten en is op bepaalde plaatsen problematisch wegens meer syllaben dan noten, of vice versa. Ook structureel kent het Salve Regina een logische eenheid die bij het Ave maris stella ontbreekt: in het drieledige Salve Regina wordt in de hoekdelen Maria toegezongen, terwijl het middendeel (met bas-solo) aan Jezus is gewijd. Dit maakt duidelijk dat dit procedé wel een praktisch voordeel biedt, maar bij de toegevoegde tekst muzikaal niet (altijd) bevredigend is.

Jan Dewilde

Het manuscript van deze compositie wordt in de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen bewaard onder het inventarisnummer 211328-446 / MM-JAC-JACOB-archief-446 en heeft RISM-nummer 702005655. De uitgave van deze partituur kadert in het Artesis-onderzoeksproject De muziekcollectie van de Sint-Jacobskerk in Antwerpen: een muziekhistorische en -stilistische studie. De partituur werd getranscribeerd door Korneel Bernolet. Deze uitgave werd gepubliceerd in samenwerking met het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (www.svm.be).

François-Auguste Gevaert

(Huise, 31. Juli 1828 – Brüssel, 24. Dezember 1908)

Salve Regina, ou Ave maris stella

(Orchestrierung von Alphonse Goovaerts)

Die hier vorgelegte, bemerkenswerte Partitur stammt aus der umfangreichen Bibliothek von St. Jacob in Antwerpen. Diese spätgotische Kirche (ca. 1506 bis 1656) mit einer eindrucksvollen barocken Innenausstattung besitzt nicht nur eine prächtige Kunstsammlung (mit Werken von Rubens und Jordaens), sondern auch ein reiches und wertvolles Musikarchiv, das seit 2009 in der Bibliothek des Königlichen Konservatoriums Antwerpen untergebracht ist. Diese einzigartige Kollektion enthält 670 Partituren, darunter viele Unika. Auch flämische Komponisten sind gut vertreten, darunter François-Joseph Krafft (1721-1795), Charles-Louis Hanssens (1771-1852), Jan J.F. Janssens (1801-1835), Léon de Burbure de Wesembeek (1812-1889), Peter Benoit (1834-1901) und Lodewijk De Vocht (1887-1977). Natürlich finden sich in der Sammlung auch geistliche Werke von großen Namen wie Haydn, Mozart, Cherubini oder Gounod, aber es fällt auf, dass gewisse Komponisten, die, gemessen an der Zusammenstellung dieser praktischen Musikbibliothek, häufig aufgeführt wurden, heutzutage großenteils vergessen sind. Deutsche Komponisten wie z.B. Johann Melchior Dreyer (1747-1824), Franz Bühler (1760-1823) oder Johann Baptist Schiedermayr (1779-1840) schrieben liturgische Musik für die Bedürfnisse eines durchschnittlichen Kirchenchors oder -orchesters, nämlich gut gemachte, funktionelle Kirchenmusik mit angemessener Sorgfalt für die Textinterpretation, einer beschränkten Besetzung und einem gezügelten romantischen Einschlag.

Auch François-Auguste Gevaert beschäftigte sich intensiv mit Kirchenmusik. Nach damaliger Gewohnheit bekam er den ersten Musikunterricht in seiner Pfarrkirche, und es heißt, er habe bereits als Neunjähriger eine Messe geschrieben. Im Laufe seiner beruflichen Karriere schuf er ziemlich viel liturgische Musik. Ein herausstechendes Werk ist seine Missa solemnis pro defunctis, die er zum Andenken an seinen 1851 gestorbenen Lehrer Martin-Joseph Mengal komponierte und die im September 1853 bei der jährlichen Gedächtnisfeier für die Gefallenen der belgischen Revolution von 1830 uraufgeführt wurde. Das Interessante an dieser Komposition ist die Gegenüberstellung des strengen Renaissancestils in den Chorpartien mit der klassischen Begleitung, die hier und da mit romantischen Farbtupfern versehen ist. Auch sein allerletztes Werk, die Grand’ messe de Noël ‚Puer natus est nobis‘, kurz vor seinem Tod geschrieben, ist ein Zeugnis seiner umfassenden Kenntnis der alten Kirchenmusik. Dieses Wissen legte er übrigens in theoretischen Werken nieder, wie zum Beispiel Les origines du chant liturgique (1890), das Hugo Riemann ins Deutsche übersetzte, und Mélopée antique dans le chant d‘église latine (1895). Für den praktischen Gebrauch schrieb er unter anderem Leerboek van den gregoriaenschen zang (1856) und Vade-mecum de l‘organiste (1871). Zwischen dem Requiem von 1853 und der Messe von 1907 komponierte er noch eine Messe de Requiem (en plein chant) und ein Te Deum, sowie eine ganze Reihe Motetten (a cappella, mit Orgel oder mit Orchesterbegleitung).

Aus einer Anmerkung in der Handschrift dieses Salve Regina, datiert 2. November 1866, geht hervor, dass Gevaert das Werk um 1845 für drei Stimmen und Orgel komponiert hatte, und dass die Motette im Jahre 1866 von Alphonse Goovaerts (1847-1922) orchestriert wurde. Goovaerts, Bibliothekar und Archivar von Beruf, war in der Sint-Gregoriusvereniging aktiv, die die Profanisierung der Kirchenmusik bekämpfte und für eine qualitätsvolle liturgische Musik gemäß der kirchlichen Vorschriften eiferte. Goovaerts komponierte selbst geistliche Werke und machte Bearbeitungen von Lassus und Palestrina. Mehr als wahrscheinlich war es auch Goovaerts, der dem originalen Text der Maria-Antiphon Salve Regina die Verse der Maria-Hymne Ave maris stella unterlegte. Dies ist ein Verfahren, das wohl öfter angewendet wurde, und das auch seine Vorteile für Kirchenchöre und -orchester hatte, da dadurch ein einmal einstudiertes Werk für verschiedene liturgische Zwecke eingesetzt werden konnte. Ein anderes Beispiel aus der Bibliothek der St. Jacobskirche ist ein Ave Regina (à quatre voix et orchestre) von Léon de Burbure, das auch mit dem Text ‚Salve Creator cælorum‘ ausgeführt werden kann.

Die Texteinteilung erweist jedenfalls deutlich, dass Gevaert in seiner Partitur vom Text des Salve Regina ausgegangen ist. Die Betonungen sind nämlich korrekt und die Bindebögen stehen am richtigen Platz. Die Textunterlegung – durch Goovaerts? – beim Ave maris stella dagegen wird großenteils dem Ausführenden überlassen und ist an gewissen Stellen problematisch, da es mehr Silben als Noten gibt, oder umgekehrt. Auch strukturell bildet das Salve Regina eine logische Einheit, die dem Ave maris stella fehlt. In dem dreiteiligen Salve Regina wird in den Ecksätzen Maria besungen, während der Mittelteil (mit Bass-Solo) Jesus vorbehalten ist. Diese Tatsache zeigt, dass die bei diesem Stück angewendete Arbeitsweise wohl ihre praktischen Vorteile hat, aber durch die Textunterlegung musikalisch nicht (immer) befriedigend ist.

Jan Dewilde (Übersetzung Michael Scheck)

Das Manuskript der Komposition befindet sich in der Bibliothek des Königlichen Konservatoriums Antwerpen unter der Inventarnummer 211328-446 / MM-JAC-JACOB-archief-446 (RISM-Nummer 702005655). Die Herausgabe dieser Partitur ist Teil des Artesis-Forschungsprojekts De muziekcollectie van de Sint-Jacobskerk in Antwerpen: een muziekhistorische en stilistische studie. Die Partitur wurde van Korneel Bernolet transkribiert. Diese Ausgabe wurde in Zusammenarbeit mit dem Studiecentrum voor Vlaamse Muziek besorgt (www.svm.be).

François-Auguste Gevaert

(Huise, 31 July 1828 – Brussels, 24 December 1908)

Salve Regina, ou Ave maris stella

(orchestrated by Alphonse Goovaerts)

This remarkable score belongs to the rich music library of St James’ church in Antwerp. This late Gothic church (ca.1506-1656), with an impressive baroque interior, does not only boast a fabulous art collection (including works by Rubens and Jordaens), but also a music library that is both large and valuable, preserved in the library of the Antwerp Royal Conservatory since 2009. This unique collection holds 670 scores, among them many unica. Flemish composers are well represented, among them François-Joseph Krafft (1721-1795), Charles-Louis Hanssens (1777-1852), Jan J.F. Janssens (1801-1835), Léon de Burbure de Wesembeek (1812-1889), Peter Benoit (1834-1901) and Lodewijk De Vocht (1887-1977). Of course great names such as Haydn, Mozart, Cherubini or Gounod are also present in the collection with religious works, but it is worth noting that some composers of minor stature who were frequently performed, witness the evidence of this practical music library, have gradually fallen into oblivion. German composers such as Johann Melchior Dreyer (1747-1824), Franz Bühler (1760-1823) or Johann Baptist Schiedermayr (1779-1840) wrote liturgical music tailor-made for the average church choir and church orchestra: well-written and functional church music with special attention for the interpretation of the word, a modest strength and cautious romantic tendencies.

François-Auguste Gevaert, too, was very committed to church music. In keeping with the tradition of his days he got his first music instruction in the parish church, and according to a strong legend he wrote his first Mass at age nine. In the course of his career he was to produce a substantial body of liturgical music. A special work is his Missa solemnis pro defunctis, composed in memory of his teacher Martin-Joseph Mengal, who died in 1851. This Mass was premiered in September 1853 during the annual commemoration of those killed in action during the Belgian revolution of 1830. In this work there is an interesting confrontation between the severe neo-Renaissance style of the choir and the classicist accompaniment that is sprinkled with romantic pigments. Also his very last work, the Grand’messe de Noël ‘Puer natus est nobis’, written on the eve of his death, shows that he was steeped in early church music. Furthermore, he became a repository of this knowledge in works such as Les origines du chant liturgique (1890), translated into German by Hugo Riemann, and La mélopée antique dans le chant de l’église latine (1895). For practical purposes he wrote textbooks such as Leerboek van den gregoriaenschen zang (Handbook of Gregorian chant, 1856) and Vade-mecum de l’organiste (1871). Between the Requiem from 1853 and the Mass from 1907 he composed yet another Messe de Requiem (en plain chant) and a Te Deum, and additionally a whole series of motets (a capella, with organ, or with orchestral accompaniment).

From a note dated 2 November 1866 in the manuscript of the Salve Regina under consideration, it transpires that Gevaert wrote the work around 1845 for three parts and organ, and that the motet was orchestrated in 1866 by Alphonse Goovaerts (1847-1922). Goovaerts, a professional librarian and archivist, was active in the St Gregory Society which opposed the secularisation of church music and pursued the ideal of liturgical music of quality, in accordance with the ecclesiastical regulations. Goovaerts composed religious works himself and adapted works by Lassus and Palestrina to boot. In all likelihood it was also Goovaerts who placed the verses of the Marian hymn Ave maris stella under the original text of the Marian antiphon Salve Regina. This was a common procedure, coming in handy for church choirs and church orchestras: this way one and the same well-practised work could be used at two different liturgical moments. Another case in point from the library of St James’ church is the Ave Regina (à quatre voix et orchestre) by Léon de Burbure, the music of which can also be performed with the text ‘Salve Creator cælorum’.

At any rate the placing of the text makes it perfectly clear that Gevaert started with the text of the Salve Regina in his score: the accents in the words are correct, while the slurs and ties fit perfectly too. By contrast, in the case of the Ave maris stella the placing of the text – by Goovaerts? – is left to a large extent at the discretion of the performer, showing problems because of the syllables outnumbering the notes or vice versa. Structurally speaking too the Salve Regina is characterized by a logical unity that is lacking in the Ave maris stella: in the tripartite Salve Regina the outer movements are devoted to the Virgin Mary, while the central movement (with bass solo) is devoted to Jesus. This shows that the procedure may offer a practical advantage, but sometimes fails to be perfectly satisfying as far as the substitute text is concerned.

Jan Dewilde (translation: Joris Duytschaever)

The manuscript of this composition is preserved in the library of the Antwerp Royal Conservatory with the inventory number 211328-446 / MM-JAC-JACOB-archief-446 (RISM number 702005655). The edition of this score has been made possible by the Artesis research project De muziekcollectie van de Sint-Jakobskerk in Antwerpen: een muziekhistorische en -stilistische studie. The score has been transcribed by Korneel Bernolet. This edition was published in collaboration with the Studiecentrum voor Vlaamse Muziek/Research Centre for Flemish Music (www.svm.be).

Editorial note

Gevaert’s Salve Regina, ou Ave maris stella has come down to us in a manuscript of 20 pages. The manuscript is particularly legible and the score generally contains few mistakes. The score is clearly a fair copy, possibly meant for publication.

The music of the first part (“Salve Regina” / “Ave maris stella”) runs to sixteen staffs (the first page fifteen, the cello and double bass sharing a staff, while the title covers the first staff) for the following strength: Flûte, [2] Clarinettes [in C], Basson, [2] Cors in C, [2] Trompettes in C, Trombonne, Timballes Ut & Sol, Violino 1mo, Violino 2o, Alto viola, Soprani, Alti, Tenori, Bassi, Violoncelle & Contre Basse. Halfway through this movement the soprano part of the choir is taken over for a while by a solo soprano. Clefs have been used as in the original, with the exception of the tenor part in the choir, where originally a non-octaved G clef was printed. In the second movement (“Et Jesum benedictum” / “Monstra te esse matrem”) there are no trumpets, trombones or timpani, while the horns change to instruments with their pitch in F. The Basso solo replaces the choir. This part has been noted on ten lines. The strength of the third movement (“O clemens, o pia” / “Vitam praesta puram”) is identical with that of the first movement (with horns again in C). Soloists do not play a role here, the choir does. On the last page there is a note saying: “This antiphony was composed by the author for three voices and organ only / twenty years later it was arranged by the undersigned for four voices and orchestra. / Antwerp, 2 November 1866./ Goovaerts Vanden Wouwer”.

The text is noted in the manuscript only under the soprano part of the choir (or of the soloist), exceptionally also or instead of it with the contralto part for lack of space. The words of the Salve Regina and the Ave maris stella are always underneath each other, even though the lower text is never taken into account (except for one passage in the second movement) as regards its reflection in the staff notation by value markings and ties. The placing of the text is dubious in many cases, not only for that soprano part but in any case also for the other vocal voices. Here the present edition offers a version that is as logical and as consistent as possible. The manuscript sporadically made use of abbreviated notations, a standard practice in orchestra notation. Repetitions of a motif within a bar are indicated with slashes, repeated eighth or sixteenth notes are usually noted with value markings across the stem of the note. Such abbreviations occur in the manuscript rather arbitrarily and have always been tacitly completed in the present edition.

Where two parts or instruments share one staff, shared rests have been combined into one single printed symbol. Only rarely does the manuscript offer double mentions of articulations or dynamics, a practice also adopted as much as possible in this edition. For trills the serrated line has always been tacitly added to the ‘tr’ symbol.

Additions or adaptations by me have always been indicated, either in the editorial addendum or in the score. Notes, crescendi and accidentals use round brackets, while square brackets are used for text markings, articulations and trills. Slurs and ties in dotted line are editorial. This edition only wants to offer some suggestions with a view to achieving a score that is ready to play. It always remains a task for the performers to follow these suggestions or not, depending on their own judgement, taste and discretion, considering additional adaptations if need be.

Korneel Bernolet

Editorial addendum

Sequence: bar number — instrument — bar signs — notes

Indication of notes: A1 — A — a — a1 — a2 — a3 / flat = -es — sharp = -is

1. Coro

1 Vln.2/Vla 1 bottom note Vln.2 overlaps with top note Vla. in MS

6 Cl.1 3 eighth rest

8 Fl. 1-2 slur

8 Cl. 1-2 slur

9 Bsn./Vcl. 5-8 (and similar places): second half of bar is slash notation

14 Fl. 1-2 slur

14 Fl. 3-6 slur

21 Tpt.2 1 second voice stem missing

31 Cl.1 2 e1?

35 Tpt. 6-9 (and similar places): second half of bar is slash notation

37, 41 BASSI 2 text “et” missing?

47 Vln.1 1 (and similar places): tempo text only in Violin part

82 Fl. 1-7 slur

2. Basso solo

9 Cb. 3 eighth rest missing

11 all winds 2 dotted sixteenth rest

13 Vcl. 1- slur until first beat of bar 14

18 BASSO 1-4 sic slurs (adapted to second text)

20 Hrn.2 1-2 rests missing

34 Vcl./Cb. 3- slur linked to following slur

41 all strings 2 dotted eighth rest

44 Cl.2 1 sic cross-relation with Vln.1

51 Fl. 5-6 slur

51 Fl. 7-8 slur

52 Cl.2/Hrn.2 1 whole bar rest missing

3. Coro

8 TENORI 3 d1

13 Cl.1 1-4 slur

14 Vln.2 4- slur until first beat of bar 16

28 Vlns 5- sic voice-leading!

29 Timp. 1 (etc.) sic!

40 TENORI 1-2 beamed eighth notes

41 Hrns 1 piano

42 Vlc. 1 b

44 Vln.1 1-4 dotted eighth note, eighth note, eighth note, sixteenth note

46 TENORI 2- sic voice-leading!

49 Fl. 3 “fortissimo