Jan Blockx

(Antwerpen 25 januari 1851 - Antwerpen 26 mei 1912)

Kermesse flamande

Extraite de Milenka (1887)

Ballet-pantomime en un acte et deux tableaux

In het midden van de jaren 1880 schreef Jan Blockx zijn populairste orkestwerken: de Vlaamse dansen (1884) en het ballet Milenka (1887). Voor Milenka werkte hij samen met de Franstalige Belgische auteur Paul Berlier die het argument leverde.

Het liefdesverhaal speelt zich af in het Antwerpen van de 17de eeuw, tegen de achtergrond van de jaarlijkse kermisfeesten. De kunstschilder Wilhelm is verliefd op gravin Yolande die door hem geportretteerd wil worden. Maar wanneer ze zijn atelier bezoekt en daar schaars geklede modellen aantreft, reageert ze gechoqueerd en wil ze niets meer met Wilhelm te maken hebben. Ondertussen wordt er op de Grote Markt kermis gevierd. Een doedelzakspeler voert een groep dorpelingen aan die een klompendans beginnen. Daarna arriveert een groep studenten op de markt. Wanneer ze door de dorpelingen worden uitgenodigd om mee te dansen, verbroederen ze en zingen ze samen Valete studia. De ongelukkige Wilhelm houdt zich van het feestgedruis afzijdig: hij gaat onder het balkon van het huis van de gravin staan en werpt kusjes naar het venster. Op dat moment komt een groep zigeuners de markt opgestapt, voorafgegaan door muzikanten op tamboer en blaasinstrumenten. Als laatsten komen Zafari, gezeten op een ezel, en achterop zijn zus Milenka. Niettegenstaande zijn verliefdheid op de gravin raakt Wilhelm gecharmeerd door de dansende zigeunerinnen en hij maakt vlug een schets. Daarna kondigt Zafari een optreden van Milenka aan, een door vorsten aanbeden schoonheid. Terwijl ze een ‘pas de tarots’ danst, raadpleegt Milenka de kaarten. In de kaarten leest ze dat ze een knappe, moedige man zal beminnen, maar dat de liefde niet wederzijds zal zijn. Ze is bedroefd, want de kaarten hebben nog nooit gelogen. Maar toch neemt ze zich voor om dat noodlot te bevechten, want ze is verliefd geworden op Wilhelm. Hij weet niet hoe zich te gedragen en zegt dat zijn hart niet vrij is. Wanneer de gravin de kermis bezoekt, doet hij tevergeefs moeite om haar aandacht te trekken. De ongelukkige Milenka wordt getroost door haar broer die belooft zich op Wilhelm te wreken. Zafari vertelt aan Riesenkraft, de kapitein die in dienst is van de gravin, dat de verliefde Wilhelm van plan is om de gravin te schaken. Riesenkraft, een pochhans, belooft de wacht te houden en beloont Zafari met een beurs vol goud. ’s Nachts komt Wilhelm met zijn kompanen een serenade geven aan de gravin, waarop de bedienden van de gravin naar buiten komen om Wilhelm en de zijnen te bevechten. Gewekt door het lawaai stroomt de hele markt vol. Riesenkraft wil Wilhelm aanvallen, maar Milenka verdedigt de schilder met een stok. Wilhelm bedankt Milenka voor haar hulp. Het is hem ondertussen duidelijk geworden dat de gravin niet om hem geeft. Wilhelm geeft Milenka een verlovingsring en ze dansen een liefdesdans: het noodlot is bezworen. Het ballet eindigt dan ook met een groot volksfeest. Een dergelijk libretto gaf Blockx de kans om, zoals in de Vlaamse dansen, het idioom van Vlaamse volksmuziek te exploreren en dit hier af te wisselen met kleurrijke karakterdansen.

De creatie van de concertante versie van Milenka vond in Brussel plaats op 29 januari 1888, door het orkest van de Concerts populaires, gedirigeerd door Joseph Dupont. Het publiek was zeer talrijk komen opdagen, maar dat had meer te maken met de diva Rose Caron die de titelrol zong in Ève, het oratorium van Jules Massenet, dan met het ballet van de jonge Blockx. Toch werd Blockx’ ballet goed onthaald. Twee keer werd hij op het podium geroepen, waar hij het publiek kwam groeten, ‘de la tête seulement, comme Peter Benoit, son maître et initiateur’, zoals Le Guide musical het verwoordde (2 februari 1888). De recensent prees Blockx’ expressieve partituur en hoopte dat het ballet ook scenisch zou worden gecreëerd: ‘Cela vit d’une manière exubérante, sans recherche apparente, presque brutalement; c’est sincère et vrai.’

De scenische creatie vond plaats op 3 november 1888 in de Muntschouwburg, die op dat moment geleid werd door dirigent Joseph Dupont en regisseur Alexandre Lapissida. Milenka deelde toen de affiche met Charles Gounods Philemon et Baucis (in de versie met drie actes). De voorbereidingen verliepen blijkbaar moeizaam: dat er in Milenka een boerendans op klompen voorkwam, zou voor nogal wat opschudding bij het balletkorps gezorgd hebben. Als compensatie moest er een ‘danse sentimentale’ worden toegevoegd. Blockx heeft die wel degelijk gecomponeerd, maar deze extra dans werd uiteindelijk niet uitgevoerd. Ook de gezongen finale, die geëist werd door co-directeur Lapissida, kwam er niet

Milenka werd gechoreografeerd door de Italiaan Georges Saracco, op dat moment ‘maître de ballet’ in de Muntschouwburg. De titelrol werd gedanst door Eva Sarcy (later verbonden aan het Théâtre de la Gaîté-Lyrique in Parijs). Blijkbaar had de Munt geen kosten noch moeite gespaard om deze productie ook scenisch goed te verzorgen. De première van Milenka was een groot succes en Blockx werd luid toegejuicht. Dat er in het ballet ook een rol voor het koor (Valete studia) was weggelegd, werd als een geslaagde originaliteit onthaald. In het Franse tijdschrift Le Ménestrel (11 november 1888) schreef Lucien Solvay hierover: ‘M. Blockx a été même jusqu’à faire chanter une de ces chansons populaires, au plein milieu de ses danses, par les chœurs. Ce mélange de chant et de chorégraphie n’est pas nouveau, mais l’effet en est heureux et il contribue largement, ici, à la coloration intense du tableau qu’il anime.’

Het succes van de voorstelling was zo groot dat er even sprake van was dat de Muntschouwburg enkele voorstellingen van Milenka in Antwerpen zou spelen. Uiteindelijk werd Milenka pas in 1892 in het Théâtre Royal in Antwerpen opgevoerd, met decors en kostuums die waren getekend door kunstschilder Frans Van Kuyck, de latere Antwerpse schepen voor Schone Kunsten.

Blockx publiceerde het ballet in pianoversie en droeg de partituur op aan de zangeres en componiste Eva dell’Acqua (1856-1930), een Belgische van Italiaanse afkomst. Zij componeerde vooral vocale muziek. Haar lied Villanelle, een charmant bravourestuk voor coloratuursopraan, was een wereldwijd succes en wordt gezongen door verschillende generaties sopranen, van Lily Pons over Edita Gruberova tot Natalie Dessay. Het lied werd vele keren opgenomen en was ook te horen in filmsoundtracks. Uit het volledige ballet distilleerde Blockx het kleurrijke orkesttafereel Kermesse flamande. Daarin reeg hij verschillende dansen aan elkaar, zodat een gevarieerde suite ontstaat.

Jan Dewilde

Herdruk van een kopie uit de bibliotheek van het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen. Voor het orkestmateriaal, gelieve u te wenden tot de bibliotheek van het Koninklijk Vlaams Conservatorium. Deze partituur werd gepubliceerd in samenwerking met het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (www.svm.be).

Jan Blockx

(Antwerpen, 25. Januar 1851 - Antwerpen, 26. Mai 1912)

Kermesse flamande

(Flämische Kirmes)

Extraite de Milenka (1887)

Ballet-pantomime en un acte et deux tableaux

Um die Mitte der 1880er Jahre schrieb Jan Blockx seine bekanntesten Orchesterwerke: Flämische Tänze (1884) und das Ballett Milenka (1887). Für Milenka arbeitete er mit dem französischsprachigen belgischen Autor Paul Berlier zusammen, der ihm den Stoff lieferte.

Diese Liebesgeschichte spielt im Antwerpen des 17. Jahrhunderts, während des jährlichen Kirchweihfestes. Der Maler Wilhelm ist in die Gräfin Yolande verliebt, die von ihm gemalt werden will. Als sie aber sein Atelier besucht und dort spärlich bekleidete Modelle antrifft, reagiert sie verschreckt und will mit Wilhelm nichts mehr zu tun haben. Unterdessen wird auf dem Marktplatz Kirmes gefeiert. Ein Dudelsackspieler führt eine Gruppe Dorfbewohner an, die einen Holzschuhtanz einsetzen. Dann erscheint eine Gruppe Studenten auf dem Markt. Sie werden von den Dörflern eingeladen mitzutanzen. Sie verbrüdern sich und singen zusammen Valet studia. Der unglückliche Wilhelm hält sich dem Festtrubel fern. Er steht unter dem Balkon des Hauses der Gräfin und wirft Küsse zu ihrem Fenster hinauf. In diesem Augenblick erscheint eine Zigeunergruppe auf dem Markt, mit Trommeln und Blasinstrumenten vorneweg. Als letzter kommt Zafari daher, der auf einem Esel reitet, mit seiner Schwester Milenka hinter sich. Ungeachtet seiner Verliebtheit in die Gräfin, fühlt Wilhelm sich durch die tanzenden Zigeunerinnen angezogen und macht er schnell eine Skizze. Dann kündigt Zafari einen Auftritt von Milenka an, einer vom Fürsten angebeteten Schönheit. Während sie einen ‚Pas des tarots‘ tanzt, befragt Milenka die Karten. Sie liest darin, dass sie einen schönen, tapferen Mann lieben wird, aber dass ihre Liebe nicht erwidert würde. Sie ist betrübt, denn die Karten haben sie noch nie belogen. Dennoch fasst sie den Entschluss, gegen das Schicksal anzukämpfen, denn sie hat sich in Wilhelm verliebt. Dieser weiß nicht, wie er sich verhalten soll und sagt, sein Herz sei nicht frei. Als die Gräfin die Kirmes besucht, bemüht er sich vergeblich, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die unglückliche Milenka lässt sich von ihrem Bruder trösten, der ihr verspricht, sich an Wilhelm zu rächen. Zafari sagt zu Riesenkraft, einem Hauptmann im Dienste der Gräfin, der verliebte Wilhelm plane die Gräfin zu entführen. Riesenkraft, ein Prahlhans, verspricht wachsam zu sein und belohnt Zafari mit einem Beutel Gold. In der Nacht wollen Wilhelm und seine Freunde der Gräfin ein Ständchen bringen, aber die Bediensteten der Gräfin kommen angestürmt, um Wilhelm und seine Gesellschaft anzugreifen. Durch den Lärm herbeigerufen strömt Volk auf den Markt. Riesenkraft will Wilhelm überwältigen, aber Milenka verteidigt den Maler mit einem Stock. Wilhelm dankt Milenka für die Hilfe. Er hat inzwischen eingesehen, dass er der Gräfin gleichgültig ist. Wilhelm schenkt Milenka einen Verlobungsring, und sie tanzen einen Liebestanz. Das Schicksal ist beschworen, und das Ballett endet mit einem großen Volksfest. Dieses Libretto bot Blockx die Gelegenheit, um wie in den Flämischen Tänzen das Idiom der flämischen Volksmusik einzuführen und es in diesem Falle mit farbigen Charaktertänzen abzuwechseln.

Die Uraufführung der Konzertfassung von Milenka fand am 29. Januar 1888 in Brüssel statt, mit dem Orchester der Concerts populaires unter der Leitung von Joseph Dupont. Ein grosses Publikum hatte sich versammelt, aber wohl weniger wegen des Balletts des jungen Blockx als wegen der mitwirkenden Diva Rose Caron, die die Titelrolle in Ève sang, einem Oratorium von Jules Massenet. Dennoch wurde Blockx‘ Ballett gut aufgenommen. Zweimal wurde er herausgerufen, wobei er, wie es Le Guide musical berichtet (2. Februar 1888), dem Publikum nur mit einem Kopfnicken dankte, genau wie es Peter Benoit, sein Lehrer und Wegbereiter zu tun pflegte. Der Kritiker lobte Blockx‘ ausdrucksvolle Partitur und sprach die Hoffnung aus, dass das Ballett auch szenisch aufgeführt werden möge. „Es lebt überschwänglich, ohne fühlbare Künstelei, beinahe brutal; es ist ehrlich und wahrhaftig.“

Die szenische Aufführung fand dann am 3. November 1888 im Théâtre de la Monnaie, dem Brüsseler Opernhaus, statt. Es wurde vom Dirigenten Joseph Dupont und dem Regisseur Alexandre Lapissida geleitet. Milenka stand zusammen mit Gounods Philémon et Baucis (in der dreiaktigen Fassung) auf dem Theaterzettel. Anscheinend verliefen die Vorbereitungen mühsam. Dass in Milenka ein Bauerntanz in Holzschuhen vorkam, soll im Corps de Ballet erheblichen Widerstand hervorgerufen haben. Zum Ausgleich musste ein ‚Danse sentimentale‘ hinzugefügt werden. Blockx hat diesen tatsächlich komponiert, aber der Extratanz wurde schließlich doch nicht aufgeführt. Auch ein gesungenes Finale, wie es Lapissida gefordert hatte, kam nicht zu Stande.

Die Choreografie von Milenka stammte vom Italiener Georges Saracco, zu der Zeit ‚Maître de ballet‘ der Brüsseler Oper. Eva Sarcy (später am Théâtre de la Gaîté-Lyrique in Paris) tanzte die Titelrolle. Offensichtlich hatte das Théâtre de la Monnaie weder Mühe noch Kosten gescheut, um die Produktion auch szenisch gut herauszubringen. Die Premiere von Milenka wurde ein großer Erfolg, und Blockx wurde laut zugejubelt. Dass in diesem Ballett auch dem Chor (mit Valete studia) eine Aufgabe zugeteilt war, wurde als ein origineller Einfall begrüßt. In der französischen Zeitschrift Le Ménestrel (11. November 1888) schrieb Lucien Solvay: „Herr Blockx ist selbst so weit gegangen, eines seiner Volkslieder, mitten zwischen seinen Tänzen, vom Chor ausführen zu lassen. Die Mischung von Gesang und Choreografie ist nicht neu, aber der Effekt ist positiv, und er trägt hier in hohem Maß zum eindringlichen Kolorit der Szene bei.“

Der Erfolg der Vorstellung war so groß, dass sogar von einigen Vorstellungen der Brüsseler Oper mit Milenka in Antwerpen die Rede war. Doch schließlich wurde Milenka erst 1892 im Théâtre Royal in Antwerpen aufgeführt, mit Bühnenbildern und Kostümen nach Entwürfen des Malers Frans Van Kuyck, dem späteren Antwerpener Beigeordneten für Schöne Künste.

Blockx gab das Ballett in der Klavierfassung heraus und widmete die Partitur der Sängerin und Komponistin Eva dell‘Acqua (1856-1930), einer Belgierin italienischer Abkunft. Sie schrieb hauptsächlich Vokalmusik. Ihr Lied Villanelle, ein charmantes Bravourstück für Koloratursopran, wurde ein Welterfolg und von Generationen Sopranen gesungen, von Lily Pons über Edita Gruberova bis Natalie Dessay. Es wurde viele Male aufgenommen und war auch in Filmsoundtracks zu hören. Aus dem vollständige Ballett stellte Blockx die farbige Orchesterszene Kermesse flamande zusammen. Darin lässt er verschiedene Tänze aufeinander folgen, wodurch eine abwechslungsreiche Suite entsteht.

Jan Dewilde (Übersetzung: Michael Scheck)

Nachdruck eines Exemplars aus der Bibliothek des Königlich flämischen Konservatoriums Antwerpen. Für das Aufführungsmaterial wenden Sie sich bitte an die Bibliothek des ‚Koninklijk Vlaams Conservatorium’. Diese Partitur wurde herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Studienzentrum für Flämische Musik (Studiecentrum voor Vlaamse Muziek www.svm.be).

Jan Blockx

(Antwerp 25 January 1851 - Antwerp 26 May 1912)

Kermesse flamande

Extraite de Milenka (1887)

Ballet-pantomime en un acte et deux tableaux

In the mid-1880s Jan Blockx wrote his most popular works for orchestra: the Vlaamse dansen (Flemish Dances, 1884) and the ballet Milenka (1887). For Milenka he collaborated with the Francophone Belgian author Paul Berlier, who provided the plot.

The love story is set in seventeenth-century Antwerp, against the background of the annual funfairs. The painter Wilhelm is in love with the countess Yolande who wants to have her portrait done by him. However, when she visits his studio and discovers scantily dressed models, she is shocked and refuses to have anything to do anymore with Wilhelm. Meanwhile on the Market Square the funfair is in full swing. A bagpiper heads a procession of villagers who start a clog dance. Subsequently a group of students arrive on the market. Invited by the villagers to join in the dance, they fraternize and sing together Valete studia. The unhappy Wilhelm keeps aloof from the revelry: he positions himself under the balcony of the mansion of the countess and throws kisses to the window. At that moment a group of gypsies enter the market, preceded by tambours and players of wind instruments. The last ones are Zafari, seated on a donkey, his sister Milenka behind him. Despite his infatuation with the countess Wilhelm fancies the dancing gipsy girls, sketching them rapidly. Zafari then announces a performance by Milenka, a beauty adored by royalty. While dancing a ‘pas de tarots’ (a tarot step) Milenka reads the cards. It transpires that she will love a handsome, courageous man, but that her love will not be reciprocated. She is sad, for the cards have never lied yet. Even so, she is determined to combat fate, for she has fallen in love with Wilhelm. He in turn does not know how to behave, telling her that his heart is not free. When the countess joins the fun-loving crowd, he tries in vain to catch her eye. The unhappy Milenka is consoled by her brother who promises to avenge her against Wilhelm. Zafari insinuates to Riesenkraft, the captain who serves the countess, that the infatuated Wilhelm intends to abduct the countess. Riesenkraft, a braggart, promises to be on guard and rewards Zafari with a purse full of gold. At night Wilhelm and his companions intend to serenade the countess, whereupon the servants of the countess emerge to fight against Wilhelm and his supporters. Alarmed by the noise a crowd gathers at the market. Riesenkraft wants to attack Wilhelm, but Milenka defends the painter with a stick. Wilhelm thanks Milenka for her help. Meantime it has become clear to him that the countess does not care for him. Wilhelm presents Milenka with an engagement ring and they dance a love dance: fate has been averted. In the same spirit the ballet ends with a big popular feast. Such a libretto offered Blockx an opportunity, like in his Vlaamse dansen, to explore the idiom of Flemish folk music, alternating this mode here with colourful character dances.

The premiere of the concertante version of Milenka took place in Brussels on 29 January 1888, by the orchestra of the Concerts populaires, conducted by Joseph Dupont. This opening night drew a crowd, but that had more to do with the diva Rose Caron who sang the title part in Ève, the oratorio by Jules Massenet, than with young Blockx’s ballet. Even so, his ballet was acclaimed. For the two curtain calls that he received he greeted the public ‘only with his head, like Peter Benoit, his master and initiator’, as Le Guide musical put it (2 February 1888). The reviewer praised Blockx’s expressive score and was looking forward to a staged creation of the ballet: ‘It is alive in an exuberant way, without being self-conscious, almost brutally so; it is honest and true.’

The scenic creation took place on 3 November 1888 at the Monnaie Opera, at that moment directed by conductor Joseph Dupont and director Alexandre Lapissida. There was equal billing between Milenka and Charles Gounod’s Philemon et Baucis (in the version with three acts). Apparently the preparations were far from easy-going: the presence in Milenka of a country dance on clogs was an almost insurmountable obstacle to negotiate for the corps de ballet. By way of compensation a ‘danse sentimentale’ had to be added. In obeisance to this demand, Blockx did indeed compose such a dance, but ironically enough this extra dance eventually failed to be performed. Also the sung finale, demanded by co-director Lapissida, failed to materialize.

Milenka was choreographed by the Italian Georges Saracco, the then maître de ballet at the Monnaie Opera. The title role was danced by Eva Sarcy (later affiliated with the Théâtre de la Gaîté-Lyrique in Paris). Apparently the Monnaie had been generous enough to adequately support this production also from a scenic vantage point. The premiere of Milenka was a great success and Blockx was enthusiastically acclaimed. The fact that the ballet also contained a role for the choir (Valete studia) was praised as a felicitous stroke of inspiration. In the French periodical Le Ménestrel (11 November 1888) Lucien Solvay wrote in this respect: ‘Mr Blockx has even ventured to have one of those folk tunes by the choirs in the midst of these dances. This blending of song and choreography is not new, but its effect is felicitous and substantially contributes to the intense colouring of the scene that it propels.’

The success of the performance was so overwhelming that it was said for a while the Monnaie was going to play some performances of Milenka in Antwerp. Eventually Milenka was performed in Antwerp only in 1892 at the Théâtre Royal, with settings and costumes designed by painter Frans Van Kuyck, the later Antwerp alderman for the Fine Arts.

Blockx also published the ballet in a piano version, dedicating the score to the singer and composer Eva dell’Acqua (1856-1930), a Belgian of Italian extraction. She composed mostly vocal music. Her song Villanelle, a charming bravura piece for coloratura soprano, was a worldwide success and was sung by several generations of sopranos, from Lily Pons and Edita Gruberova to Natalie Dessay. The song was recorded many times and also appeared in film soundtracks.

From the complete ballet Blockx distilled the colourful orchestral tableau Kermesse flamande, in which he threaded several dances, resulting in a variegated suite.

Jan Dewilde (translation: Joris Duytschaever)

Reprint of a copy from the library of the Royal Flemish Conservatory in Antwerp. For orchestral material, please go to the Royal Flemish Conservatory. This score was published in cooperation with the Centre for Flemish Music (Studiecentrum voor Vlaamse Muziek, www.svm.be).