Jan Blockx

(Antwerpen 25 januari 1851 - Antwerpen 26 mei 1912)

Suite dans le style ancien (1906-1907)

(Suite in de oude vorm)

Jan Blockx kreeg zijn eerste muzieklessen aan de École de Musique de la ville d’Anvers. Zijn leraar was er Frans Aerts, die tevens kapelmeester van de Antwerpse Sint-Pauluskerk was. Daarna studeerde hij verder aan de nieuwe Vlaamsche Muziekschool van Antwerpen waar hij les kreeg van Joseph Callaerts (orgel) en Peter Benoit (harmonie, contrapunt en fuga, compositie). In de jaren 1879-1880 maakte hij een studiereis door Duitsland. Samen met de Belgisch-Amerikaanse componist Frank Van der Stucken verbleef hij toen een tijdje in Leipzig, waar hij lessen volgde bij Carl Reinecke en contact had met Edvard Grieg. In Leipzig componeerde Blockx verschillende liederen, pianomuziek en het orkestwerk Symfonische taferelen. Daarna trok hij in het gezelschap van Van der Stucken nog naar Italië. In 1885 werd Blockx leraar harmonie aan de Vlaamsche Muziekschool die in 1897 onder impuls van directeur Peter Benoit het statuut van Koninklijk Vlaams Conservatorium zou krijgen. Na Benoits dood in 1901 werd Blockx de tweede directeur van het Antwerps conservatorium.

Blockx was de meest succesvolle Belgische operacomponist van zijn generatie: de operahuizen van Antwerpen en Brussel wedijverden om zijn opera’s als eerste te creëren en dankzij de steun van de Parijse uitgever Henri Heugel werd zijn werk internationaal gedistribueerd en opgevoerd. Zijn populairste opera Herbergprinses (1896) werd opgevoerd tot in Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Het succes van zijn opera’s lag in het samengaan van romantisch-realistische libretto’s, melodieuze, genereus georkestreerde muziek en een Vlaamse ‘couleur locale’ die zowel het verhaal en de enscenering kleurde, als de partituur.

Blockx schreef graag en veel vocale muziek (naast opera’s ook cantates, koren en liederen), maar hij is ook de auteur van piano- en kamermuziek en symfonische muziek. Zijn bekendste orkestwerk is Vlaamse dansen (1884), maar daarnaast componeerde hij onder meer de Symfonie in D (1885) en Suite in de oude vorm (1906-1907).

Blockx componeerde zijn vierdelige neobarokke pastiche Suite in de oude vorm als een eerbetoon aan de suites van Johann Sebastian Bach. De Prelude opent met een motorisch thema dat door de strijkers wordt aangebracht en in een crescendo ontwikkeld, waarboven dan de blaasinstrumenten samen met de harp een koraalachtig thema plaatsen. Beide motieven werken zich samen naar een slot in driedubbele forte. De daarop volgende Aria begint met de violen en altviolen die unisono (en zoveel mogelijk op de vierde snaar) evolueren boven een lopende bas in de cello’s en de contrabassen. Boven die continu doorlopende baspartij brengen de houtblazers een nieuw thema, waarbij zich dan het beginthema van de violen voegt. De Sicilienne wordt ook hier traditioneel pastoraal gekleurd door de fluiten, klarinetten en fagotten; hun solistische partijen worden begeleid door pizzicati in de strijkers en door harpakkoorden. De Gavotte wordt feestelijk opgeluisterd door de trompetten en de pauken die zich voor het eerst bij het orkest voegen. De contrasterende Musette in het middendeel wordt mooi gekleurd door harmonieken waarboven, opnieuw in een pastorale sfeer, de houtblazers soleren. Een terugkeer naar de gavotte sluit dit dansante deel eclatant af. De koppeling van gavotte en musette, die in de baroksuites vaak voorkomt, werd in de 19de en 20ste eeuw gerecupereerd door componisten die de barok wilden evoceren. Bekende voorbeelden zijn onder meer Joachim Raffs Suite für das Pianoforte op. 200 (1875), Aus Holbergs Zeit (1884) van Edvard Grieg, Arnold Schönbergs Gavotte und Musette (im alten Style) für Streichorchester (1897), het ballet Les ruses d’amour op.61 ( 1898) van Aleksandr Glazunov of Gavotte et musette (1919) van Selim Palmgren.

Blockx’ neobarokke suite werd op 18 februari 1907 in Antwerpen gecreëerd door het orkest van de Maatschappij der Nieuwe Concerten, gedirigeerd door zijn chef-dirigent Lodewijk Mortelmans. Tijdens datzelfde concert speelde Fritz Kreisler het vioolconcerto op. 64 van Felix Mendelssohn-Bartholdy en werk van Tartini, Porpora, Couperin en Paganini. Verder stonden ook nog de ouverture tot Benvenuto Cellini van Hector Berlioz en de Symphonie F-Dur op. 9 van Hermann Goetz op het programma.

Blockx maakte van deze suite ook een pianoversie, waarin hij het Praeludium opdroeg aan zijn collega Edgar Tinel, toen directeur van het Hoger Instituut voor Kerkmuziek (het Lemmensinstituut) in Mechelen. Zowel de orkest- als de pianoversie werd gepubliceerd door de Parijse uitgeverij Heugel die ook verschillende van Blockx’ opera’s uitgaf.

Jan Dewilde

Herdruk van een kopie uit de bibliotheek van het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen.Voor het orkestmateriaal,
gelieve u te wenden tot de bibliotheek van het Koninklijk Vlaams Conservatorium. Deze partituur werd gepubliceerd in
samenwerking met het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (www.svm.be).

Jan Blockx

(Antwerpen, 25. Januar 1851 – Antwerpen, 26. Mai 1912)

Suite im alten Stil

(1906-1907)

Jan Blockx erhielt seinen ersten Musikunterricht an der École de Musique de la ville d‘Anvers. Sein Lehrer war Frans Aerts, der auch die Stelle des Kapellmeisters an der Antwerpener St. Pauluskirche innehatte. Danach setzte er seine Studien an der neuen Vlaamsche Muziekschool van Antwerpen bei Joseph Callaerts (Orgel) und Peter Benoit (Harmonielehre, Kontrapunkt und Fuge, Komposition) fort. In den Jahren 1879/80 unternahm er eine Studienreise nach Deutschland. Zusammen mit dem belgisch-amerikanischen Komponisten Frank Van der Stucken hielt er sich einige Zeitlang in Leipzig auf, wo er Unterricht bei Carl Reinecke nahm und Beziehungen zu Edvard Grieg unterhielt. In Leipzig komponierte Blockx Lieder, Klaviermusik und das Orchesterwerk Symfonische Taferelen. Zusammen mit Van der Stucken reiste er danach noch nach Italien. Im Jahre 1885 wurde Blockx Lehrer für Harmonielehre an der Flämischen Musikschule, der 1897 durch die Initiative von Peter Benoit ein höherer Status als Königlich flämisches Konservatorium verliehen werden sollte. Nach Benoits Tod wurde Blockx zum zweiten Direktor des Antwerpener Konservatoriums ernannt.

Blockx war der erfolgreichste belgische Opernkomponist seiner Generation. Die Opernhäuser von Antwerpen und Brüssel wetteiferten miteinander, um seine Opern als erste herauszubringen, und mit der Unterstützung des Pariser Verlegers Henri Heugel wurden seine Schöpfungen international verbreitet. Seine populärste Oper Herbergsprinses (1896) wurde sogar in Südafrika und den Vereinigten Staaten aufgeführt. Ihren Erfolg verdankten seine Opern dem Zusammenwirken von romantisch-realistischen Libretti mit der melodischen, reich orchestrierten Musik und einem flämischen Lokalkolorit, das nicht nur den Stoff und die Inszenierung, sondern auch die Partitur färbte.

Blockx schrieb gerne und viel vokale Musik (neben Opern auch Kantaten, Chöre und Lieder), aber er schuf auch Klavier- und Kammermusik sowie symphonische Werke. Sein bekanntestes Orchesterwerk ist Vlaamse Dansen (1864), weiterhin komponierte er unter anderem die Symphonie in D und die Suite im alten Stil (1906-1907).

Blockx schrieb seine viersätzige neobarocke Suite im alten Stil als eine Ehrenbezeigung für die Suiten von Johann Sebastian Bach. Das Prelude beginnt mit einem motorischen Thema, das von den Streichern vorgestellt und in einem Crescendo entwickelt wird, worüber die Bläser zusammen mit der Harfe ein Art Choralthema legen. Die beiden Motive steigern sich bis zum Schluss in Tripelforte. Die anschließende Aria beginnt mit den Geigen und Bratschen, die sich unisono (und so viel wie möglich auf der tiefsten Saite) über einem gehenden Bass in den Celli und Kontrabässen fortbewegen. Über der ununterbrochen durchlaufenden Bassstimme bringen die Holzbläser ein neues Thema, zu dem sich dann das Anfangsthema der Violinen gesellt. Der Tradition entsprechend bekommt die Sicilienne durch das Hinzukommen der Flöten, Klarinetten und Fagotte ein pastorales Kolorit. Deren solistischen Passagen werden von Pizzicati in den Streichern und Harfenakkorden begleitet. Die Gavotte wirkt festlich durch Trompeten und Pauken, die hier zum ersten Mal erscheinen. Die wunderschönen Klangfarben der kontrastierenden Musette im Mittelteil sind den Flageoletts zu verdanken, zu denen erneut, wiederum in einer pastoralen Atmosphäre, die solistischen Holzbläser hinzukommen. Die Rückkehr zur Gavotte beschließt diesen tänzerischen Satz glanzvoll. Die Verbindung von Gavotte und Musette, die in Barocksuiten häufig vorkommt, wurde im 19. und 20. Jahrhundert von Komponisten nachgeahmt, die den Geist des Barocks suggerieren wollten. Bekannte Beispiele hierfür sind unter anderem Joachim Raffs Suite für das Pianoforte op. 200 (1875), Aus Holbergs Zeit (1884) von Edvard Grieg, Arnold Schönbergs Gavotte und Musette im alten Style) für Streichorchester (1897), das Ballett Les ruses d‘amour op. 61 von Alexander Glasunow oder Gavotte et musette (1919) von Selim Palmgren.

Blockx neobarocke Suite wurde am 18. Februar 1907 in Antwerpen vom Orchester der Maatschappij der Nieuwe Concerten unter der Leitung seines Chefdirigenten Lodewijk Mortelmans zum ersten Mal aufgeführt. Im selben Konzert spielte Fritz Kreisler das Violinkonzert op. 64 von Felix Mendelssohn - Bartholdy und Werke von Tartini, Porpora, Couperin und Paganini. Außerdem stand auch die Ouvertüre zu Benvenuto Cellini von Hector Berlioz und die Symphonie F-Dur op. 9 von Hermann Goetz auf dem Programm.

Blockx fertigte von dieser Suite auch eine Klavierfassung an, in der er das Praeludium seinem Kollegen Edgar Tinel widmete, dem damaligen Direktor der Hochschule für Kirchenmusik (Lemmensinstitut) in Mecheln. Sowohl die Orchester- als auch die Klavierfassung wurden von dem Pariser Verleger Heugel publiziert, der auch einige der Opern von Blockx herausgab.

Jan Dewilde (Übersetzung: Michaël Scheck)

Nachdruck einer Kopie aus dem Besitz der Bibliothek des Königlichen Konservatoriums Antwerpen. Für das Orchestermaterial wenden Sie sich bitte an die Bibliothek des Königlichen Konservatoriums. Diese Partitur wurde in Zusammenarbeit mit dem Studienzentrum für flämische Musik herausgegeben (www.svm.be).

Jan Blockx

(Antwerp 25 January 1851 – Antwerp 26 May 1912)

Suite in Ancient Form

(1906-1907)

Jan Blockx started studying music at the École de Musique de la ville d’Anvers (Music school of the city of Antwerp). His teacher was Frans Aerts, who concurrently served as choir master of St Paul’s in Antwerp. Subsequently he pursued further studies at the new Vlaamsche Muziekschool van Antwerpen (Flemish Music School of Antwerp) where he took classes with Joseph Callaerts (organ) and Peter Benoit (harmony, counterpoint and fugue, composition). In the years 1879-1880 he made a study tour through Germany. Together with the Belgian-American composer Frank Van der Stucken he spent some time in Leipzig, where he was tutored by Carl Reinecke and was in touch with Edvard Grieg as well. In Leipzig Blockx composed several songs, piano music and the orchestral work Symfonische taferelen (Symphonic Tableaux). In the company of Van der Stucken he also travelled to Italy. In 1885 Blockx became teacher of harmony at the Flemish Music School which was to be upgraded to Koninklijk Vlaams Conservatorium (Royal Flemish Conservatory) in 1897, due to the efforts of Peter Benoit. After Benoit’s death Blockx became its second director.

Blockx was the most successful Belgian opera composer of his generation: the opera houses of Antwerp and Brussels competed to premiere his operas, and thanks to the support of the Paris publisher Henri Heugel his work was distributed and performed internationally. His most popular opera Herbergprinses (Princess of the Inn, 1896) was staged even in South Africa and the United States (in the French version Princesse d’Auberge). The success of his operas was due to the felicitous combination of romantic-realistic librettos, melodious, generously orchestrated music, and the admixture of a Flemish ‘local colour’ that permeated the story, the staging and the score.

Blockx most enthusiastically wrote plenty of vocal music (besides operas also cantatas, choral works and songs), but he also authored piano and chamber music as well as symphonic music. His best-known orchestral work remains Vlaamse dansen (Flemish Dances, 1884), still overshadowing later works such as his Symfonie in D (1885) and Suite in de oude vorm (Suite in Ancient Form, 1906-1907).

Blockx composed his neobaroque pastiche Suite in Ancient Form in four movements as a homage to the suites of Johann Sebastian Bach. The Prelude opens with a motoric theme introduced by the strings and developed into a crescendo, the wind instruments together with the harp then superposing a choral-like theme. Both motifs concurrently work towards a finale in triple forte. The following Aria starts with the violins and violas that evolve in unison (and as much as possible on the fourth string) above a running bass in the cellos and the double basses. Above this bass part that continuously runs on, the woodwinds bring a new theme, which is subsequently joined by the opening theme of the violins. The Sicilienne is in keeping with tradition pastorally coloured by the flutes, clarinets and bassoons; their solo parts are accompanied by pizzicati in the strings and by harp chords. The Gavotte is added lustre to by the trumpets and the timpani which join the orchestra for the first time. The contrasting Musette in the middle part is beautifully coloured by harmonies above which, again in a pastoral atmosphere, the woodwinds perform a solo. A return to the gavotte concludes this dancing part in a spectacular way. The coupling of gavotte and musette which often occurs in Baroque suites was picked up again in the 19th and 20th century by composers who wanted to evoke the Baroque style. Well-known examples are Joachim Raff’s Suite für das Pianoforte op. 200 (1875), Aus Holbergs Zeit (1897) by Edvard Grieg, Arnold Schönberg’s Gavotte und Musette (im alten Style) für Streichorchester (1897), the ballet Les ruses d’amour op. 61 (1898) by Alexander Glazunov or Gavotte et musette (1919) by Selim Palmgren.

Blockx’ neobaroque suite was premiered on 18 February 1907 in Antwerp by the orchestra of the “Maatschappij der Nieuwe Concerten” (Society of New Concerts), conducted by its chief conductor Lodewijk Mortelmans. During the same concert Fritz Kreisler played Felix Mendelssohn-Bartholdy’s violin concerto op. 64 and work by Tartini, Porpora, Couperin, and Paganini. Furthermore the programme featured the overture to Benvenuto Cellini by Hector Berlioz and the Symphony in F op. 9 by Hermann Goetz.

Blockx also adapted this suite for piano, dedicating the Praeludium to his colleague Edgar Tinel, the then director of the Higher Institute for Church Music (aka the Lemmens Institute) in Mechelen. Both the orchestra and the piano version were published by the Parisian publishing house of Heugel which also published several operas by Blockx.

Jan Dewilde (translation: Joris Duytschaever)

Reprint of a copy from the library of the Royal Flemish Conservator of Antwerp. For the orchestral materials, please apply to the library of the Royal Flemish Conservatory. This score has been published in collaboration with the Research Centre for Flemish Music (www.svm.be).