Asturias Leyenda for 4 celli, WN 6 (first print / set score & parts)